מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

רא"ש מסכת כתובות פרק ד

 סימן א א [דף מא ע"ב] נערה שנתפתתה בושתה ופגמה וקנסה לאביה והצער בתפושה. עמדה בדין עד שלא מת אביה הרי הן של אב מת האב הרי הן של אחין לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב הרי הן של עצמה עמדה בדין עד שלא בגרה...

142

רא"ש מסכת כתובות פרק ה

 סימן א א אע"פ שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף נתארמלה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנשואין גובה את הכל ראב"ע אומר מן הנשואין גובה את הכל מן האירוסין בתולה גובה ...

143

רא"ש מסכת כתובות פרק ו

 סימן א א מציאת האשה * ומעשה ידיה לבעלה וירושתה אוכל פירות בחייה בשתה ופגמה שלה ר' יהודה בן בתירא אומר בזמן שבסתר לה שני חלקים ולו א' בזמן שבגלוי לו שני חלקים ולה חלק אחד שלו נותנים לו מיד ושלה ילקח בו...

144

רא"ש מסכת כתובות פרק ז

 סימן א א המדיר את אשתו מליהנות לו. עד שלשים יום יעמיד פרנס יותר מכאן יוציא ויתן כתובתה רבי יהודה אומר בישראל חודש אחד יקיים שנים יוציא ויתן כתובה ובכהנת שנים יקיים ג' ויוציא יתן כתובה: סימן ב ב המדיר ...

145

רא"ש מסכת כתובות פרק ח

 סימן א א [דף עח ע"א] האשה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס מודים ב"ש ובית הלל שמוכרת ונותנת וקיים נפלו לה משנתארסה ב"ש אומרים תמכור וב"ה אומרים לא תמכור אלו ואלו מודים שאם מכרה ונתנה קיים א"ר יהודה אמרו לפ...

146

רא"ש מסכת כתובות פרק ט

 סימן א א [דף פג ע"א] הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך הרי זה אוכל פירות בחייה. ואם מתה יורשה. א"כ למה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך. שאם מכרה ונתנה קיים. כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותי...

147

רא"ש מסכת כתובות פרק י

 סימן א א מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשנייה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי השניה נשא ראשונה ומת /ומתה/ נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה אוקימנא בסוף כל הנשבעין (דף מח א) כ...

148

רא"ש מסכת כתובות פרק יא

 סימן א א אלמנה ניזונת מנכסי יתומים מעשה ידיה שלהם ואינן חייבין בקבורתה יורשיה יורשי כתובתה חייבין בקבורתה: גמ' [דף צו ע"א] אמר שמואל מציאת אלמנה לעצמה מאי טעמא אמור רבנן מציאת אשה לבעלה משום דלא תיהוי...

149

רא"ש מסכת כתובות פרק יב

 סימן א א הנושא את האשה ופסקה עמו שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים נשאת לאחר ופסקה עמו שזון את בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים לא יאמר הראשון לכשתבא אצלי אזונה אלא מוליך מזונותיה למקום שהיא א...

150

רא"ש מסכת כתובות פרק יג

 סימן א א שני דייני גזירות היו בירושלים אדמון וחנן בן אבשלום חנן אמר ב' דברים ואדמון אמר שבעה מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אמר [דף קה ע"א] תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה נחלקו עליו בני כהנים גדו...

1234567891011121314151617181920