מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

רא"ש מסכת יבמות פרק יב

 סימן א א [דף קא ע"א] מצות חליצה בשלשה דיינין ואפילו שלשתן הדיוטות חלצה במנעל חליצתה כשירה באנפליא חליצתה פסולה סנדל שיש לו עקב כשר ושאין לו עקב פסול מן הארכובה ולמטה חליצתה כשירה מן הארכובה ולמעלה חלי...

132

רא"ש מסכת יבמות פרק יג

 סימן א א [דף קז ע"א] בית שמאי אומרים אין ממאנין אלא ארוסות וב"ה אומרים ארוסות ונשואות בש"א בבעל ובה"א בבעל וביבם בש"א בפניו ובה"א בפניו ושלא בפניו בש"א בב"ד ובה"א בב"ד ושלא בב"ד אמרו בית הלל לב"ש ממאנ...

133

רא"ש מסכת יבמות פרק יד

 סימן א א [ד' קיב ע"ב] חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים ( א ) כשם שכנס ברמיזה כך יוציא ברמיזה פקח שנשא פקחת ונתחרשה ( ב ) רצה יוציא רצה יקיים נשטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא ...

134

רא"ש מסכת יבמות פרק טו

 סימן א א [דף קיד ע"ב] האשה שהלכה היא ובעלה למדינת הים שלום בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי תינשא מת בעלי תתייבם שלום בינו לבינה ומלחמה בעולם קטטה בינו לבינה ושלום בעולם באה ואמרה מת בעלי אינה...

135

רא"ש מסכת יבמות פרק טז

 סימן א א [דף קיט ע"א] האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך ( א ) הרי זו לא תנשא ולא תתייבם ( ב ) עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה היתה לה חמות אינה חוששת יצתה מליאה חוששת ר' יהושע אומר אינ...

136

רא"ש מסכת יומא הלכות סדר עבודת יום הכיפורים

 [דף ב ע"א] שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול שהוא צריך לעבודת יום הכפורים שאינה כשרה אלא בו ללשכת פרהדרין. ( א ) ומזמנין לו אחר תחתיו שהוא מזומן לעבוד ( ב ) אם יארע בו פסול * . (דף יג א) וגם...

137

רא"ש מסכת יומא פרק ח

 סימן א א [דף עג ע"ב] יום הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה. המלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל דברי רבי אליעזר וחכמים אוסרים: גמ' [דף עד ע"ב] ת"ר תענו את...

138

רא"ש מסכת כתובות פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] בתולה נשאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי. שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיירות [ביום ב' וביום ה'] שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד: גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בת...

139

רא"ש מסכת כתובות פרק ב

 סימן א א האשה שנתאלמנה או שנתגרשה היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר לא כי אלא אלמנה נשאתיך. אם יש עדים שיצתה בהינומא וראשה פרועה כתובתה מאתים * . רבי יוחנן בן ברוקא אומר אף חילוק קליות ראיה: [דף טז ע"א...

140

רא"ש מסכת כתובות פרק ג

 סימן א א [דף כט ע"א] אלו נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית. על הגיורת ועל השפחה ועל השבויה שנפדו ונשתחררו ונתגיירו פחותות מבת שלש שנים ויום אחד. הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות...

1234567891011121314151617181920