מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

רא"ש מסכת יבמות פרק ב

 סימן א א [דף יז ע"א] כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו שני אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואחר כך ייבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשנייה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שנייה...

122

רא"ש מסכת יבמות פרק ג

 סימן א א ארבעה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות הרי אלו חולצות ולא מתייבמות קדמו וכנסו יוציאו ר"א אומר ב"ש אומרים יקיימו וב"ה אומרים יוציאו: גמ' [דף כו ע"ב] אמר רבה בר רב הונא אמר...

123

רא"ש מסכת יבמות פרק ד

 סימן א א החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה [דף לה ע"ב] בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהו...

124

רא"ש מסכת יבמות פרק ה

 סימן א א [דף נ ע"א] ר"ג אומר אין גט אחר גט ולא מאמר אחר מאמר ולא בעילה אחר בעילה ולא חליצה אחר חליצה וחכ"א יש גט אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל לא אחר בעילה ואחר חליצה כלום: גמ' [דף נ ע"ב] עד כאן לא פליגי ...

125

רא"ש מסכת יבמות פרק ו

 סימן א א ב [דף נג ע"ב] הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון אפילו הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא שוגגת הוא אנוס והיא לא אנוסה היא אנוסה והוא לא אנוס אחד המערה ואחד הגומר קנה ולא חיל...

126

רא"ש מסכת יבמות פרק ז

 סימן א א [דף סו ע"א] אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הכניסה לו עבדי מלוג ועבדי צאן ברזל עבדי מלוג לא יאכלו בתרומה עבדי צאן ברזל יאכלו בתרומה ואלו הן עבדי מלוג אם מתו מתו לה ואם הותירו הותירו לה אע"...

127

רא"ש מסכת יבמות פרק ח

 סימן א א הערל וכל הטמאים לא יאכלו בתרומה נשיהם ועבדיהם יאכלו. פצוע דכא וכרות שפכה הם ועבדיהם יאכלו נשיהם לא יאכלו ואם לא ידעה משנעשה פצוע דכא הרי אלו יאכלו. איזהו פצוע דכא כל שנפצעו בצים שלו ואפילו אח...

128

רא"ש מסכת יבמות פרק ט

 סימן א א [דף פד ע"א] יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן מותרות לאלו ולאלו ואסורות לאלו ולאלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן. כהן הדיוט שנשא אלמנה ויש לו אח כ"ג חלל שנשא כ...

129

רא"ש מסכת יבמות פרק י

 סימן א א [דף פז ע"ב] האשה שהלך בעלה למדינת הים ואמרו לה מת בעליך ונישאת ואח"כ בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות לא על זה ולא על זה ואם נטלה מזה ומ...

130

רא"ש מסכת יבמות פרק יא

 סימן א א נושאין על האנוסה ועל המפותה והאונס והמפתה על הנשואה חייב נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו אנוסת בנו ומפותת בנו ר' יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו: גמ' תנינא להא דת"ר אנס אשה מותר לישא בתה נ...

1234567891011121314151617181920