מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

רא"ש מסכת חולין פרק ג

 סימן א א אלו טריפות בבהמות. נקובת הוושט. ופסוקת הגרגרת. ניקב קרום של מוח ניקב הלב לבית חללו * נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. ניטלה הכבד ולא נשתייר הימנה כלום. הריאה שנקבה או שחסרה. רבי שמעון אומר עד שתנק...

112

רא"ש מסכת חולין פרק ד

 סימן א א [דף סח ע"א] בהמה המקשה לילד והוציא העובר את ידו והחזירה מותר באכילה. הוציא את ראשו אע"פ שהחזירו א הרי הוא כילוד חותך מן העובר שבמיעיה מותר באכילה. ( א ) מן הטחול ומן הכליות אסור באכילה. זה הכ...

113

רא"ש מסכת חולין פרק ה

 סימן א א א ( א ) אותו ואת בנו נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ובמוקדשין: [דע"ח ע"ב] גמ' ת"ר אותו ואת בנו נוהג בנקיבות ואין נוהג בזכרים. חנניא אומר נוהג בין בזכרים בין בנקיבות. מ"ט דרב...

114

רא"ש מסכת חולין פרק ו

 סימן א א [דף פג ע"ב] א כסוי הדם [ א ] נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ( א ) אבל לא במוקדשין. ( ב ) ונוהג בחיה ועוף ( ג ) במזומן ושאינו מזומן. ב ונוהג בכוי מפני הוא ספק. ואין שוחט...

115

רא"ש מסכת חולין פרק ז

 סימן א א [דפ"ט ע"ב] גיד הנשה נוהג בארץ ובחו"ל. בפני הבית ושלא בפני הבית ( א ) בחולין ובמקודשין. א בבהמה ב * ובחיה. ( ב ) בירך של ימין ובירך של שמאל. ואינו נוהג בעוף מפני שאין לו כף: גמ' [דף צב ע"ב] ( ...

116

רא"ש מסכת חולין פרק ח

 סימן א א [דף קג ע"ב] א ( א ) כל הבשר אסור לבשלו בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ( ב ) ואסור להעלותו עם הגבינה על השולחן ( ג ) חוץ מבשר דגים וחגבים. [דק"ד ע"א] והנודר מן הבשר מותר בבשר דגים וחגבים. [דק"ד ב] ...

117

רא"ש מסכת חולין פרק י

 סימן א א [דף קל ע"א] ( א ) הזרוע והלחיים והקיבה ( ב ) א נוהגין בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ( ג ) אבל לא במוקדשין: סימן ב ב גמ' [דף קל ע"ב] אמר רב חסדא המזיק מתנות כהונה או שאכלן פ...

118

רא"ש מסכת חולין פרק יא

 סימן א א [דף קלה ע"א] ראשית הגז נוהג בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ( א ) אבל לא במוקדשין. ( ב ) חומר בזרוע לחיים וקיבה מראשית הגז שהן נוהגין בבקר וצאן במרובה ובמועט. וראשית הגז אינו נוהג...

119

רא"ש מסכת חולין פרק יב

 סימן א א [דף קלח ע"ב] שילוח הקן ( א ) נוהג בארץ ובחוצה לארץ בפני הבית ושלא בפני הבית בחולין ( ב ) ולא במוקדשין. ( ג ) חומר בכסוי הדם משילוח הקן שכיסוי הדם נוהג בחיה ובעוף במזומן ושאינו מזומן ושילוח הק...

120

רא"ש מסכת יבמות פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו וא...

1234567891011121314151617181920