מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

הלכות קטנות לרא"ש (מנחות) הלכות ספר תורה

 סימן א א (מנחות דף ל א) ( א ) אמר רבי יהושע בן יוסי אמר רב גידל אמר רב הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני. ואמר רב יהודה אמר רב ( ב ) אם הגיה בו אות אחת מעלה...

102

הלכות קטנות לרא"ש (מנחות) הלכות מזוזה

 סימן א א (מנחות דף כט א) שתי פרשיות שבמזוזה מעכבות זו את זו. ( א ) פשיטא אמר רב יהודה לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא. לא נצרכא ( ב ) אלא לאידך דרב יהודה אמר רב כל אות שאין מוקף גויל לה מדר' /...

103

הלכות קטנות לרא"ש (מנחות) הלכות תפילין

 סימן א א (מנחות דף כח ( א ) א) ארבע פרשיות של תפילין מעכבות זו את זו ואפילו כתב אחד מעכבן: גמ' [שם דף לד א] פשיטא אמר רב יהודה אמר רב ( ב ) לא נצרכה אלא לקוצו של יו"ד הא נמי פשיטא ( ג ) אלא לאידך דרב ...

104

הלכות קטנות לרא"ש (מנחות) הלכות ציצית

 סימן א א (מנחות דף מג א) ת"ר ( א ) הכל חייבין בציצית נשים ועבדים ( ב ) כהנים ולוים וישראלים. ( ג ) ר"ש פוטר בנשים מפני שמצות עשה שהזמן גרמא היא ונשים פטורות. א וקי"ל כר"ש והביא ר"ת ז"ל ראיה מפ' במה מד...

105

הלכות קטנות לרא"ש (מנחות) הלכות טומאה

 סימן א א (ת"כ פ' אמור) ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרן בני אהרן אין מיטמאין למתים אבל מיטמאות בנות אהרן למתים בני אהרן יכול אף חללים ת"ל הכהנים א יצאו ( א ) חללים רבי חזייה לההוא גברא דהוי קאי...

106

הלכות קטנות לרא"ש (מנחות) הלכות חלה

 סימן א א (חלה פ"א) ( א ) חמשה דברים חייבין בחלה. החטים והשעורים והכוסמין ושיבולת שועל ושיפון הרי אלו חייבין ומצטרפין זה עם זה: גמ' (מנחות דף ע ב) מה"מ אמר ר"ל אתיא לחם לחם ממצה. הכא כתיב והיה באכלכם מ...

107

הלכות קטנות לרא"ש (מנחות) הלכות כלאים

 סימן א א תנן בפ"ק דקדושין (דף לו ב) כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ. ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל ( א ) חוץ מן הערלה וכלאים. ר' אליעזר אומר אף החדש. ואמר עלה בגמרא (דף לז א) ...

108

הלכות קטנות לרא"ש (מנחות) הלכות ערלה

 סימן א א תנן בפ"ק דקדושין (דף לו ב) כל מצוה ( א ) שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל חוץ מן הערלה והכלאים. א רבי אליעזר אומר אף החדש. ותנן בשלהי מסכת (כלאים...

109

רא"ש מסכת חולין פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] הכל שוחטין ושחיטתן כשירה. חוץ מחרש שוטה וקטן שמא יקלקלו בשחיטתן וכולן ששחטו ואחרים רואין אותן שחיטתן כשירה. ( א ) הא דלא תנא אחד אנשים ואחד נשים כדקתני בתמורה התם איצטריך למיתני נש...

110

רא"ש מסכת חולין פרק ב

 סימן א א [דף כז ע"א] השוחט אחד בעוף ושנים בבהמה שחיטתו כשירה. א ורובו של אחד כמוהו. ר' יהודה אומר עד שישחוט את הוורידין. ב וכר' יהודה קיימא לן כדאמר בפרק קמא דברכות (דף ח ב) הזהרו בוורידין כר' יהודה (...

1234567891011121314151617181920