מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

רא"ש מסכת גיטין פרק א

 סימן א א [דף ב ע"א] המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם * ר"ג אומר אף המביא מרקם ומן החגר ר"א אומר אף מכפר לודים ללוד וחכ"א א"צ שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא המביא גט ממדינת הים והמול...

92

רא"ש מסכת גיטין פרק ב

 סימן א א [דף טו ע"א] המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב אבל לא בפ"נ בפ"נ אבל לא בפני נכתב בפני נכתב חציו בפני נחתם כולו בפני נכתב כולו בפני נחתם חציו פסול אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ש...

93

רא"ש מסכת גיטין פרק ג

 סימן א א כל הגט שנכתב שלא לשם אשה פסול כיצד היה עובר בשוק ושמע קול סופרים מקרין איש פלוני ממקום פלוני מגרש את פלונית ואמר זה שמי וזה שם אשתי פסול לגרש בו יתר מכאן כתב לגרש את אשתו ונמלך ומצאו בן עירו ...

94

רא"ש מסכת גיטין פרק ד

 סימן א א [דף לב ע"א] השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח * ואמר גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל. קדם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי לך בטל הוא הרי זה בטל. משהגיע גט לידה אינו יכ...

95

רא"ש מסכת גיטין פרק ה

 סימן א א [דף מח ע"ב] הניזקין שמין להם בעידית וב"ח בבינונית וכתובת אשה בזיבורית רבי מאיר אומר אף כתובת אשה בבינונית: גמ' [ד' מט ע"ב] ( א ) תניא אמר רבי שמעון בן אלעזר מפני מה אמרה תורה הניזקין שמין להם...

96

רא"ש מסכת גיטין פרק ו

 סימן א א [דף סז ע"ב] מי שאחזו קורדיקוס ואמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום כתבו גט לאשתי ואחזו קורדיקוס וחזר ואמר אל תכתבו אין דבריו האחרונים כלום: [דף ע ע"ב] גמ' אמר ריש לקיש כותבין ונותנין לאלתר ורבי יוח...

97

רא"ש מסכת גיטין פרק ז

 סימן א א [דף סב ע"ב] ( א ) האומר התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זה לאשתי אם רצה לחזור יחזור האשה שאמרה התקבל לי גיטי אם רצה לחזור לא יחזור לפיכך אם אמר הבעל אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה לחזור...

98

רא"ש מסכת גיטין פרק ח

 סימן א א [דף עז ע"א] הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך חצירה הרי זו מגורשת זרקו לתוך ביתו או לתוך חצירו אפי' הוא עמה במטה אינה מגורשת לתוך חיקה או לתוך קלתה מגורשת: גמ' חצירה מה שקנתה אשה קנה בעלה...

99

רא"ש מסכת גיטין פרק ט

 סימן א א המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני ר"א מתיר וחכמים אוסרין כיצד יעשה יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה ויאמר הרי את מותרת לכל אדם ואם כתבו בתוכו אע"פ שחזר ומחקו פסול: גמ' איבעיא ל...

100

רא"ש מסכת גיטין סדר כתיבת הגט ונתינתו

 הרוצה לגרש את אשתו יזמין לו סופר ושני עדים ויאמר לסופר כתוב גט לשם אשתי ויאמר לעדים חתמו עליו לשם אשתי ויאמר להן לכתוב ולחתום גט אחר גט וכמה גיטין עד שיזדמן להן אחד שיהא טוב כפי רצונם לפי שמחמירין הרב...

1234567891011121314151617181920