מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי

מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9312 מקורות עבור מפרשים ופוסקים על הבבלי והירושלמי.
להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

רמב"ן הלכות בכורות פרק א

 [דף א עמוד א] מתניתין. הלוקח א עובר חמורו של נכרי והמוכר לו אע"פ שאינו רשאי, והמשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה, פטור מן הבכורה שנאמר בישראל אבל ב לא באחרים. גמ'. מתני' דלא כר' יהודה דאמר שותפות ...

2

רמב"ן הלכות בכורות פרק ב

 מתני' א ( טז ) . הלוקח עובר פרתו של גוי והמוכר לו אע"פ שאינו רשאי והמשתתף לו והמקבל הימנו והנותן לו בקבלה פטור מן הבכורה שנאמר בישראל אבל לא באחרים. כהנים ולוים חייבין לא נפטרו מבכור בהמה טהורה ב אלא ...

3

רמב"ן הלכות בכורות פרק ג

 מתני' א . הלוקח בהמה מן הגוי ואינו יודע אם בכרה אם לא בכרה, רבי ישמעאל אומר עז בת שנתה ודאי לכהן מכאן ואילך ספק, רחל בת שתי שנים ודאי לכהן מכאן ואילך ספק, פרה וחמור בנות ב שלש ודאי לכהן מכאן ואילך ספק...

4

רמב"ן הלכות בכורות פרק ד

 ( מב ) מתני' א . עד כמה ישראל חייבין ליטפל בבכור בהמה בדקה שלשים יום ובגסה חמשים יום, ר' יוסי אומר בדקה שלשה חדשים, אמר לו הכהן בתוך הזמן הזה תנהו לי הרי זה לא יתננו לו, ואם היה בעל מום וא"ל תנהו לי ו...

5

רמב"ן הלכות בכורות פרק ה

 מתני' א . כל פסולי המוקדשין נמכרין באטליז ונשקלין בליטרא, חוץ מן הבכור והמעשר שהנאתן לבעלים, ופסולי המוקדשים הנאתן להקדש, ( לו ) ושוקלין ב מנה כנגד מנה בבכור. גמ'. תניא ג בבכור ד נאמר ה לא תפדה ו ונמכ...

6

רמב"ן הלכות בכורות פרק ו

 מתני' א ( נב ) . על אלו מומין שוחטין את הבכור, נפגמה אזנו מן החסחוס ב ולא מן העור, נסדקה אע"פ שלא חסרה, ניקבה מלא כרשינה, או שיבשה איזהו יבשה כל שתינקב ואינה ג מוציאה טיפת דם, ר"י בן המשולם אומר יבשה ...

7

רמב"ן הלכות בכורות פרק ח

 מתני' א ( ס ) . יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן, בכור לכהן ואינו בכור לנחלה, בכור לנחלה ולכהן, ויש שאינו בכור לא לנחלה ולא לכהן. איזהו   [דף נד עמוד א] בכור לנחלה ואינו בכור לכהן, הבא אחר נפלים אף על פי ...

8

רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק א

 [דף א עמוד א]   א . ב, א. ב . בכת"י, בישראל ולא באחרים. ג . בכת"י, חייבת. ד . ב, ב.   [דף א עמוד ב]   ה . בכת"י תיבה זו ליתא. ו . ג, ב. ז . בכת"י ת"ז ליתא. ח . בכת"י אחהא.   [דף ב עמוד א]   ט . בכת"י,...

9

רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק ב

 א . יג, א. ב . עיי' מהריט"א פרק א' אות א' אות קטן ב'. ג . שם.   [דף י עמוד א]   ד . ויקרא כה, יד. ה . יג, ב. ו . בכת"י, וה"נ אתמר בהדיא. ז . עא, א. ח . שם, ב. ט . יג, ב.   [דף י עמוד ב]   י . בכת"י, ל...

10

רמב"ן הלכות בכורות - הערות פרק ג

 [דף יג עמוד ב]   א . יט, ב. ב . בכת"י ובדפו"ר, בני. ג . ושלא בכרה הרי זה לכהן, בכת"י ליתא. ד . בכת"י, אמאי ספק. ה . בגמ' ובכת"י, נינהו והא. ו . כ, א. ז . בכת"י, כרובא. ח . בגמ', זו, ובכת"י הזאת. ט . ב...

1234567891011121314151617181920