מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

רש"י שמות פרשת משפטים פרק כא

 פרשת משפטים   ( א ) ואלה המשפטים - כל מקום שנאמר א אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. ולמה נסמכה ב פרשת דינין לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש [המ...

72

רש"י שמות פרשת משפטים פרק כב

 ( א ) אם במחתרת - כשהיה כ חותר את הבית: אין לו דמים - אין זו רציחה, הרי הוא כמת מעיקרו. כאן למדתך תורה אם בא להרגך, השכם להרגו, וזה להרגך בא שהרי יודע הוא, שאין אדם מעמיד עצמו ורואה שנוטלין ממונו בפני...

73

רש"י שמות פרשת משפטים פרק כג

 ( א ) לא תשא שמע שוא - כתרגומו לא תקבל שמע דשקר, אזהרה למקבל לשון הרע, ולדיין, שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבא בעל דין חבירו: אל תשת ידך עם רשע - הטוען את חבירו תביעת שקר, כ שהבטיחהו להיות לו עד חמס: ( ...

74

רש"י שמות פרשת משפטים פרק כד

 ( א ) ואל משה אמר עלה - פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות, ובארבעה ג בסיון נאמר לו עלה: ( ב ) ונגש משה לבדו - אל הערפל: ( ג ) ויבא משה ויספר לעם - בו ביום: את כל דברי ה' - מצות ד פרישה והגבלה: ואת כל המש...

75

רש"י שמות פרשת תרומה פרק כה

 פרשת תרומה   ( ב ) ויקחו לי תרומה - א לי לשמי: תרומה - הפרשה, ב יפרישו לי מממונם ג נדבה: ידבנו לבו - לשון ד נדבה, והוא לשון רצון טוב, פרישנ"ט בלעז [מתנה]: תקחו את תרומתי - אמרו רבותינו שלש תרומות ה אמ...

76

רש"י שמות פרשת תרומה פרק כו

 ( א ) ואת המשכן תעשה עשר יריעות - להיות לו לגג ולמחיצות מחוץ לקרשים שהיריעות תלויות מאחוריהן לכסותן: שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני - הרי ארבע מינין יחד בכל חוט פ וחוט אחד של פשתים ושלשה של צמר, וכל ...

77

רש"י שמות פרשת תרומה - תצוה פרק כז

 ( א ) ועשית את המזבח וגו' ושלש אמות קומתו - דברים ככתבן, דברי ר' יהודה. ר' יוסי אומר נאמר כאן רבוע, ונאמר בפנימי צ רבוע, מה להלן גבהו פי שנים כארכו, אף כאן גבהו פי שנים כארכו. ומה אני מקיים ושלש אמות ...

78

רש"י שמות פרשת תצוה פרק כח

 ( א ) ואתה הקרב אליך - לאחר שתגמר מלאכת י המשכן: ( ג ) לקדשו לכהנו לי - לקדשו להכניסו כ בכהונה על ידי הבגדים שיהא כהן לי, ולשון כהונה שירות הוא, שוריינטריא"ה בלעז [שירות]: ( ד ) חשן - תכשיט כנגד הלב: ...

79

רש"י שמות פרשת תצוה פרק כט

 ( א ) לקח - כמו קח, ושתי גזרות הן, ל אחת של קיחה, ואחת של לקיחה, ולהן פתרון אחד: פר אחד - לכפר על מעשה העגל מ שהוא פר: ( ב ) ולחם מצות וחלת מצת ורקיקי מצות - הרי אלו שלשה מינין רבוכה, וחלות ורקיקים לח...

80

רש"י שמות פרשת תצוה - כי תשא פרק ל

 ( א ) מקטר קטרת - להעלות עליו ה קטור עשן סמים: ( ג ) את גגו - זה היה לו גג, אבל מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים חללו אדמה בכל חנייתן: זר זהב - סימן הוא לכתר כהונה: ( ד ) צלעותיו - כאן הוא ו לשון ז...

1234567891011121314151617181920