מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

רש"י שמות פרשת בא פרק יא

 ( א ) כלה - גמירא, (כלה) כליל, ב כולכם ישלח: ( ב ) דבר נא - אין נא אלא לשון בקשה, ג בבקשה ממך הזהירם על כך ד שלא יאמר אותו צדיק אברהם (בראשית טו יג) ועבדום וענו אותם קיים בהם, (שם יד) ואחרי כן יצאו בר...

62

רש"י שמות פרשת בא פרק יב

 ( א ) ויאמר ה' אל משה ואל אהרן - בשביל שאהרן עשה וטרח במופתים כמשה, חלק לו כבוד זה במצוה ראשונה שכללו עם משה בדבור: בארץ מצרים - חוץ לכרך, או אינו אלא בתוך הכרך תלמוד לומר (לעיל ט כט) כצאתי את העיר וג...

63

רש"י שמות פרשת בא - בשלח פרק יג

 ( ב ) פטר כל רחם - שפתח את הרחם ה תחלה, כמו (משלי יז יד) פוטר מים ראשית מדון, וכן (תהלים כב ח) יפטירו בשפה, יפתחו שפתים: לי הוא - לעצמי קניתים ו על ידי שהכיתי בכורי מצרים: ( ג ) זכור את היום הזה - למד...

64

רש"י שמות פרשת בשלח פרק יד

 ( ב ) וישבו - לאחוריהם לצד מצרים היו מקרבין כל יום השלישי כדי להטעות את פרעה שיאמר תועים הם בדרך, כמו שנאמר (פסוק ג) ואמר פרעה לבני ישראל וגו': ויחנו לפני פי החירת - הוא פיתום, פ ועכשיו נקרא פי החירות...

65

רש"י שמות פרשת בשלח פרק טו

 ( א ) אז ישיר משה - אז כשראה הנס עלה בלבו א שישיר שירה, וכן (יהושע י יב) אז ידבר יהושע, וכן (מלכים א' ז ח) ובית יעשה לבת פרעה, חשב בלבו שיעשה לה, אף כאן ישיר, אמר לו לבו שישיר, וכן עשה, ויאמרו לאמר ב ...

66

רש"י שמות פרשת בשלח פרק טז

 ( א ) בחמשה עשר יום - נתפרש היום של חנייה זו, לפי שבו ביום כלתה החררה שהוציאו ממצרים והוצרכו למן, למדנו שאכלו משירי הבצק [משירי המצה] ששים ואחת סעודות, ק וירד להם מן בששה עשר באייר ויום ראשון בשבת היה...

67

רש"י שמות פרשת בשלח פרק יז

 ( ב ) מה תנסון - לומר היוכל לתת מים בארץ ציה: ( ד ) עוד מעט - אם אמתין עוד מעט ט וסקלוני: ( ה ) עבר לפני העם - וראה אם יסקלוך, למה הוצאת לעז על בני: וקח אתך מזקני ישראל - לעדות שיראו שעל ידך המים יוצא...

68

רש"י שמות פרשת יתרו פרק יח

 פרשת יתרו   ( א ) וישמע יתרו - מה שמועה שמע ובא, א קריעת ים סוף ומלחמת עמלק: יתרו - שבע שמות נקראו לו ב רעואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קיני, פוטיאל. יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה (להלן פסוק כא) ואתה תח...

69

רש"י שמות פרשת יתרו פרק יט

 ( א ) ביום הזה - בראש חודש. ש לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא, מהו ביום הזה, שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאלו היום נתנו: ( ב ) ויסעו מרפידים - למה הוצרך לחזור ולפרש מהיכן נסעו, והלא כבר כתב שברפידים הי...

70

רש"י שמות פרשת יתרו פרק כ

 ( א ) וידבר אלהים - אין אלהים אלא דיין. [וכן הוא אומר אלהים לא תקלל ותרגומו דיינא ז ], לפי שיש פרשיות בתורה שאם עשאן אדם מקבל שכר, ואם לאו אינו מקבל ח עליהם פורענות, יכול אף עשרת הדברות כן, תלמוד לומר...

1234567891011121314151617181920