מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

רש"י שמות פרשת שמות פרק א

 פרשת שמות   ( א ) ואלה שמות בני ישראל - אף על פי שמנאן א בחייהן בשמותן, חזר ומנאן במיתתן ב [אחר מיתתן], להודיע חבתן שנמשלו לכוכבים, ג שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם, שנאמר (ישעיהו מ כו) המוציא במספר צב...

52

רש"י שמות פרשת שמות פרק ב

 ( א ) ויקח את בת לוי - פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה (וחזר ולקחה. וזהו וילך, שהלך בעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל פרעה, אם פרעה גזר על הזכרים, ואתה ג"כ על הנקבות). והחזירה ועשה בה לקוחין מ שניים. ואף ...

53

רש"י שמות פרשת שמות פרק ג

 ( א ) אחר המדבר - להתרחק מן הגזל שלא ירעו בשדות אחרים: אל הר האלהים - על שם העתיד: ( ב ) בלבת אש - בשלהבת אש לבו של אש, כמו (דברים ד יא) לב השמים, (שמואל ב יח יד) בלב האלה, ואל תתמה על התי"ו, שיש לנו ...

54

רש"י שמות פרשת שמות פרק ד

 ( ב ) מזה בידך - לכך נכתב תיבה אחת, לדרוש מזה שבידך אתה חייב ללקות, שחשדת בכשרים. ופשוטו פ כאדם שאומר לחברו מודה אתה שזו שלפניך אבן היא. אומר לו הן. אמר לו הריני עושה אותה עץ: ( ג ) ויהי לנחש - רמז לו...

55

רש"י שמות פרשת שמות פרק ה

 ( א ) ואחר באו משה ואהרן וגו' - אבל הזקנים נשמטו אחד אחד מאחר משה ואהרן, עד שנשמטו כולם קודם שהגיעו לפלטין, לפי שיראו ללכת, ובסיני נפרע להם (כד ב) ונגש משה לבדו והם לא יגשו, י החזירם לאחוריהם: ( ג ) פ...

56

רש"י שמות פרשת שמות - וארא פרק ו

 ( א ) עתה תראה וגו' - הרהרת על מדותי, לא כאברהם שאמרתי לו (בראשית כא יב) כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך אמרתי לו (שם כב ב) העלהו לעולה, ולא הרהר אחרי, לפיכך עתה תראה. העשוי לפרעה תראה, ולא העשוי למלכי ...

57

רש"י שמות פרשת וארא פרק ז

 ( א ) נתתיך אלהים לפרעה - שופט ורודה לרדותו במכות ויסורין: יהיה נביאך - כתרגומו מתורגמנך, וכן כל לשון נבואה אדם המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחות, והוא מגזרת (ישעיה נז יט) ניב שפתים, (משלי י לא) ינוב חכמה...

58

רש"י שמות פרשת וארא פרק ח

 ( ב ) ותעל הצפרדע - צפרדע אחת היתה והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים זהו מדרשו. ופשוטו יש לומר שרוץ הצפרדעים קורא לשון יחידות. וכן (להלן יד) ותהי הכנם, הרחישה דוילייר"א בלעז [רחישת כנים] ואף ותעל...

59

רש"י שמות פרשת וארא פרק ט

 ( ב ) מחזיק בם - אוחז בם, כמו (דברים כה יא) והחזיקה במבושיו: ( ג ) הנה יד ה' הויה - לשון הוה, כי כן יאמר בלשון נקבה על שעבר היתה ועל העתיד תהיה ועל העומד הויה, כמו עושה, רוצה, רועה: ( ד ) והפלה - והבד...

60

רש"י שמות פרשת בא פרק י

 פרשת בא   ( א ) ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה - א והתרה בו: שתי - שימי שאשית ב אני: ( ב ) ולמען תספר - בתורה להודיע לדורות: התעללתי - שחקתי, כמו (במדבר כב כט) כי התעללת בי, (שמואל א' ו ו) הלא כאשר התעולל...

1234567891011121314151617181920