מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

רש"י בראשית פרשת מקץ פרק מא

 פרשת מקץ   ( א ) ויהי מקץ - כתרגומו מסוף, וכל לשון קץ א סוף הוא: על היאור - כל שאר נהרות אינם קרוים יאורים ב חוץ מנילוס, מפני שכל הארץ עשויין יאורים יאורים בידי אדם ג ונילוס עולה בתוכם ומשקה אותם, לפי...

42

רש"י בראשית פרשת מקץ פרק מב

 ( א ) וירא יעקב כי יש שבר במצרים - ומהיכן ראה, והלא לא ראה אלא שמע, שנאמר (להלן מב ב) הנה שמעתי וגו', ומהו וירא, ראה באספקלריא של קדש שעדיין יש לו שבר במצרים. ולא היתה נבואה ממש להודיעו בפירוש שזה יוס...

43

רש"י בראשית פרשת מקץ פרק מג

 ( ב ) כאשר כלו לאכול - יהודה אמר להם ע המתינו לזקן עד שתכלה פת מן הבית: כאשר כלו - כד שציאו. והמתרגם כד ספיקו, טועה כאשר כלו הגמלים לשתות מתורגם כד ספיקו כששתו די ספוקם הוא גמר שתייתם. אבל זה כאשר כלו...

44

רש"י בראשית פרשת מקץ - ויגש פרק מד

 ( ב ) גביעי - כוס ארוך, כ וקורין לו מדירנ"א בלע"ז [כוס הדורה מעץ]: ( ז ) חלילה לעבדיך - חולין הוא לנו, לשון גנאי. ותרגום חס לעבדיך, חס מאת הקב"ה יהי עלינו ל מעשות זאת והרבה חס ושלום יש בתלמוד בלשון הז...

45

רש"י בראשית פרשת ויגש פרק מה

 ( א ) ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים - לא היה יכול לסבול שיהיו מצרים נצבים עליו ושומעין שאחיו ק מתביישין בהודעו להם: ( ב ) וישמע בית פרעה - ביתו של פרעה, כלומר עבדיו ובני ביתו. ואין זה לשון בית ממש ר...

46

רש"י בראשית פרשת ויגש פרק מו

 ( א ) בארה שבע - כמו לבאר שבע, ה"א בסוף תיבה במקום למ"ד בתחלתה: לאלהי אביו יצחק - חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד ס זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם: ( ב ) יעקב יעקב - לשון חיבה: ( ג ) אל תירא מרדה מצר...

47

רש"י בראשית פרשת ויגש - ויחי פרק מז

 ( ב ) ומקצה אחיו - מן הפחותים שבהם לגבורה שאין נראים גבורים, שאם יראה אותם גבורים יעשה אותם אנשי מלחמתו. ואלה הם ראובן שמעון לוי יששכר ובנימין, אותם שלא כפל משה שמותם כשברכם, אבל שמות הגבורים כפל (דבר...

48

רש"י בראשית פרשת ויחי פרק מח

 ( א ) ויאמר ליוסף - אחד מן המגידים, ע והרי זה מקרא קצר. ויש אומרים אפרים היה רגיל לפני יעקב בתלמוד, פ וכשחלה יעקב בארץ גושן, הלך אפרים אצל אביו למצרים והגיד לו: ויקח את שני בניו עמו - כדי שיברכם צ יעק...

49

רש"י בראשית פרשת ויחי פרק מט

 ( א ) ואגידה לכם - בקש לגלות את הקץ ה ונסתלקה שכינה ממנו והתחיל אומר דברים אחרים: ( ג ) וראשית אוני - היא טפה ראשונה שלו, שלא ראה ו קרי מימיו: אוני - כוחי, כמו (הושע יב ט) מצאתי און לי, (ישעיה מ כו) מ...

50

רש"י בראשית פרשת ויחי פרק נ

 ( ב ) לחנט את אביו - ענין מרקחת בשמים הוא: ( ג ) וימלאו לו - השלימו לו ימי חניטתו עד ה שמלאו לו ארבעים יום: ויבכו אתו מצרים שבעים יום - ארבעים לחניטה, ושלשים לבכיה, ו לפי שבאה להם ברכה לרגלו, ז שכלה ה...

1234567891011121314151617181920