מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

רש"י בראשית פרשת וירא פרק כא

 ( א ) וה' פקד את שרה וגו' - סמך פרשה זו לכאן ללמדך שכל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה ת תחילה, שנאמר (לעיל כ יז) ויתפלל וגו' וסמיך ליה וה' פקד את שרה שפקד כבר קודם שרפא את אבימלך: פ...

22

רש"י בראשית פרשת וירא פרק כב

 ( א ) אחר הדברים האלה - יש מרבותינו אומרים אחר דבריו של שטן, שהיה מקטרג ואומר מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד, אמר לו כלום עשה אלא בשביל בנו, אילו הייתי אומר לו זבח אותו לפני לא ...

23

רש"י בראשית פרשת חיי שרה פרק כג

 פרשת חיי שרה   ( א ) ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים - לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו, א בת מאה כבת עשרים לחטא, ב מה בת עשרים לא חטאה, שהרי אינה בת עונשין, ג אף בת מא...

24

רש"י בראשית פרשת חיי שרה פרק כד

 ( א ) ברך את אברהם בכל - בכל עולה בגימטריא בן, ומאחר שהיה לו בן היה א צריך להשיאו אשה: ( ב ) זקן ביתו - לפי שהוא דבוק נקוד זקן: תחת ירכי - לפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של מצוה, כגון ספר תורה או תפיל...

25

רש"י בראשית פרשת חיי שרה - תולדות פרק כה

 ( א ) קטורה - זו הגר, ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה ס כקטרת ושקשרה פתחה שלא נזדווגה ע לאדם מיום שפרשה מאברהם: ( ג ) אשורם ולטושם - שם ראשי פ אומות. ותרגום של אונקלוס אין לי לישבו על לשון המקרא. שפירש...

26

רש"י בראשית פרשת תולדות פרק כו

 ( ב ) אל תרד מצרימה - שהיה דעתו לרדת מצרימה כמו שירד אביו בימי הרעב, אמר לו אל תרד מצרימה שאתה עולה תמימה, נ ואין חוצה לארץ כדאי לך: ( ג ) האל - כמו האלה: ( ד ) והתברכו בזרעך - אדם אומר לבנו ס יהא זרע...

27

רש"י בראשית פרשת תולדות פרק כז

 ( א ) ותכהין - בעשנן נ של אלו. דבר אחר כשנעקד על גבי המזבח והיה אביו רוצה לשחטו, באותה שעה נפתחו השמים וראו מלאכי השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו, לפיכך כהו עיניו. דבר אחר כדי שיטול יעקב...

28

רש"י בראשית פרשת תולדות - ויצא פרק כח

 ( ב ) פדנה - כמו לפדן: ביתה בתואל - לבית בתואל. כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה ר הטיל לה ה"א בסופה: ( ג ) ואל שדי - מי שדי בברכותיו למתברכין מפיו יברך ש אותך: ( ד ) את ברכת אברהם - שאמר לו (לעיל יב ב) ואע...

29

רש"י בראשית פרשת ויצא פרק כט

 ( א ) וישא יעקב רגליו - משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה, נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת. כך מפורש בבראשית רבה (ע ח) : ( ב ) ישקו העדרים - משקים ט הרועים את העדרים, והמקרא דבר בלשון קצרה: ( ג ) ונאספו...

30

רש"י בראשית פרשת ויצא פרק ל

 ( א ) ותקנא רחל באחותה - קנאה במעשיה הטובים, כ אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים: הבה לי - וכי כך עשה אביך לאמך, ל והלא התפלל עליה: מתה אנכי - מכאן למי שאין לו בנים מ שחשוב כמת: ( ב ) התחת אלהים אנכ...

1234567891011121314151617181920