מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

רש"י בראשית פרשת נח פרק יא

 ( א ) שפה אחת - לשון ג הקודש: ודברים אחדים - באו בעצה אחת ואמרו לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. דבר אחר על יחידו ד של עולם. דבר אחר ודברים אחדים, אמרו אחת לאלף ושש מאות ח...

12

רש"י בראשית פרשת לך לך פרק יב

 פרשת לך לך   ( א ) לך לך - להנאתך ולטובתך, ושם אעשך א לגוי גדול, וכאן אי אתה זוכה לבנים. ועוד שאודיע טבעך בעולם: ( ב ) ואעשך לגוי גדול - לפי שהדרך גורמת ב לשלשה דברים ממעטת פריה ורביה, וממעטת את הממון...

13

רש"י בראשית פרשת לך לך פרק יג

 ( א ) ויעל אברם וגו' הנגבה - לבא לדרומה של ארץ ישראל ה כמו שאמור למעלה (פסוק ט) הלוך ונסוע הנגבה, להר המוריה, ומכל מקום כשהוא הולך ממצרים לארץ כנען מדרום לצפון הוא מהלך, שארץ מצרים בדרומה של ארץ ישראל...

14

רש"י בראשית פרשת לך לך פרק יד

 ( א ) אמרפל - הוא נמרוד שאמר לאברהם ב פול לתוך כבשן האש: מלך גוים - מקום יש ששמו גוים, על שם שנתקבצו שמה מכמה אומות ומקומות והמליכו איש עליהם ושמו תדעל: ( ב ) ברע - רע לשמים ורע לבריות: ברשע - שנתעלה ...

15

רש"י בראשית פרשת לך לך פרק טו

 ( א ) אחר הדברים האלה - כל מקום שנאמר אחר סמוך, אחרי מופלג. אחר שנעשה לו נס זה שהרג את המלכים והיה דואג ואומר שמא קבלתי שכר על כל צדקותי, לכך אמר לו המקום אל תירא אברם אנכי מגן לך מן העונש שלא תענש על...

16

רש"י בראשית פרשת לך לך פרק טז

 ( א ) שפחה מצרית - בת פרעה היתה, כשראה נסים שנעשה לשרה ג אמר מוטב שתהא בתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר: ( ב ) אולי אבנה ממנה - לימד על מי שאין לו בנים שאינו בנוי אלא הרוס: אבנה ממנה - בזכות ד שאכנ...

17

רש"י בראשית פרשת לך לך פרק יז

 ( א ) אני אל שדי - אני הוא שיש די באלהותי לכל בריה, ש לפיכך התהלך לפני ואהיה לך לאלוה ולפטרון, וכן כל מקום שהוא במקרא פירושו די יש לו, והכל לפי הענין: התהלך לפני - כתרגומו פלח קדמי, הדבק בעבודתי: והיה...

18

רש"י בראשית פרשת וירא פרק יח

 פרשת וירא   ( א ) וירא אליו - לבקר א את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה, ב ובא הקב"ה ושאל בשלומו: באלוני ממרא - הוא שנתן לו עצה על המילה, ג לפיכך נגלה עליו בחלקו: ישב - ישב ד כתיב, בק...

19

רש"י בראשית פרשת וירא פרק יט

 ( א ) המלאכים - ולהלן קראם ע אנשים, כשהיתה שכינה עמהם פ קראם אנשים. דבר אחר אצל אברהם שכחו גדול והיו המלאכים תדירין אצלו כאנשים קראם אנשים, ואצל לוט קראם מלאכים: בערב - וכי כל כך שהו המלאכים מחברון לס...

20

רש"י בראשית פרשת וירא פרק כ

 ( א ) ויסע משם אברהם - כשראה שחרבו הכרכים ופסקו העוברים והשבים כ נסע לו משם. דבר אחר להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו: ( ב ) ויאמר אברהם - כאן לא נטל רשות אלא על כרחה שלא בטובתה לפי שכבר לוקח...

1234567891011121314151617181920