מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

רש"י דברים פרשת כי תבוא פרק כח

 ( ד ) שגר אלפיך - ולדות בקרך שהבהמה משגרת ממעיה: ועשתרות צאנך - כתרגומו. ורבותינו אמרו למה נקרא שמם עשתרות ח שמעשירות את בעליהן ומחזיקות אותם כעשתרות הללו שהן סלעים חזקים: ( ה ) ברוך טנאך - פירותיך. ד...

182

רש"י דברים פרשת כי תבוא - נצבים פרק כט

 ( ג ) ולא נתן ה' לכם לב לדעת - להכיר את חסדי הקב"ה ב ולידבק בו: עד היום הזה - שמעתי שאותו היום ג שנתן משה ספר התורה לבני לוי, כמו שכתוב (לקמן לא, ט) ויתנה אל הכהנים בני לוי באו כל ישראל לפני משה ואמרו...

183

רש"י דברים פרשת נצבים פרק ל

 ( ג ) ושב ה' אלהיך את שבותך - היה לו לכתוב והשיב את שבותך, רבותינו למדו מכאן שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם, וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו, שהוא ישוב עמהם. ועוד יש לומר, שגדול יום קבוץ גליות ו...

184

רש"י דברים פרשת וילך פרק לא

 פרשת וילך   ( א ) וילך משה - וגו': ( ב ) אנכי היום - היום מלאו ימי ושנותי ביום זה נולדתי וביום זה אמות: לא אוכל עוד לצאת ולבא - יכול שתשש כחו, תלמוד לומר (דברים לד, ז) לא כהתה עינו ולא נס לחה. אלא מהו...

185

רש"י דברים פרשת האזינו פרק לב

 פרשת האזינו   ( א ) האזינו השמים - שאני מתרה בהם בישראל א ותהיו אתם עדים בדבר (לעיל ל, יט) שכך אמרתי להם ב שאתם תהיו עדים, וכן ותשמע הארץ. ולמה העיד בהם שמים וארץ, ג אמר משה אני בשר ודם למחר אני מת, ד...

186

רש"י דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג

 פרשת וזאת הברכה   ( א ) וזאת הברכה, לפני מותו - סמוך למיתתו א שאם לא עכשיו אימתי: ( ב ) ויאמר ה' מסיני בא - פתח תחלה בשבחו של מקום ב ואחר כך פתח בצרכיהם של ישראל. ובשבח שפתח בו יש בו הזכרת זכות לישראל...

187

רש"י דברים פרשת וזאת הברכה פרק לד

 ( א ) מערבות מואב אל הר נבו - כמה מעלות היו ה ופסען משה בפסיעה אחת: את כל הארץ - הראהו את כל ארץ ישראל בשלותה ו והמציקין העתידים להיות מציקין לה: עד דן - הראהו בני דן עובדים עבודה זרה שנאמר (שופטים יח...

188

רש"י יהושע פרק א

 ( א ) ויהי אחרי מות משה - מחובר על סדר התורה המסויימת /המסיימת/ בפטירת משה וזה מחובר לה: ( ב ) משה עבדי מת - ואילו היה קיים בו הייתי חפץ ורבותינו דרשוהו על שלשת אלפים הלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה בא...

189

רש"י יהושע פרק ב

 ( א ) וישלח יהושע וגו' - על כרחי אני צ"ל שבתוך ימי אבל משה שלחם שהרי לסוף ג' ימים שתמו ימי אבל משה עברו את הירדן שמשם אנו למדים שמת משה בז' אדר כשאתה מונה ל"ג למפרע מיום שעלו מן הירדן בעשור לחדש הראשו...

190

רש"י יהושע פרק ג

 ( ג ) והלכתם אחריו - נשתנה המסע הזה משאר מסעות שכל זמן שמשה היה קיים היה עמוד הענן נוסע תחלה ומראה להם הדרך והארון נוסע אחר ב' דגלים עכשיו הארון נוסע תחלה: והכהנים הלוים - לפי שיצאו כולם מלוי (אבי) אב...

1234567891011121314151617181920