מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

רש"י דברים פרשת שופטים פרק יח

 ( א - ב ) כל שבט לוי - בין תמימין בין ס בעלי מומין: חלק - בביזה: ונחלה - בארץ: אשי ה' - קדשי המקדש [קדשי קדשים]: ונחלתו - אלו קדשי הגבול ע תרומות ומעשרות. אבל נחלה גמורה לא יהיה לו בקרב אחיו. ובספרי ד...

172

רש"י דברים פרשת שופטים פרק יט

 ( ג ) תכין לך הדרך - מקלט מקלט היה כתוב על פרשת י דרכים: ושלשת את גבול ארצך - שיהא מתחלת הגבול עד העיר הראשונה של עיר מקלט, כ כשיעור מהלך שיש ממנה עד השניה. וכן משניה, לשלישית. וכן מן השלישית, עד הגבו...

173

רש"י דברים פרשת שופטים פרק כ

 ( א ) כי תצא למלחמה - סמך הכתוב יציאת מלחמה לכאן, לומר לך, ח שאין מחוסר אבר יוצא למלחמה. דבר אחר לומר לך, ט אם עשית משפט צדק אתה מובטח שאם תצא למלחמה אתה נוצח. וכן דוד הוא אומר (תהלים קיט, קכא) עשיתי ...

174

רש"י דברים פרשת שופטים - כי תצא פרק כא

 ( ב ) ויצאו זקניך - מיוחדים שבזקניך, אלו ל סנהדרי גדולה: ומדדו - ממקום מ שהחלל שוכב: אל הערים אשר סביבות החלל - לכל צד לידע נ איזו קרובה: ( ד ) אל נחל איתן - קשה ס שלא נעבד: וערפו - קוצץ ערפה בקופיץ. ...

175

רש"י דברים פרשת כי תצא פרק כב

 ( א ) והתעלמת - כובש עין ר כאלו אינו רואהו: לא תראה, והתעלמת - לא תראה אותו ש שתתעלם ממנו, זהו פשוטו. ורבותינו אמרו פעמים שאתה ת מתעלם וכו': ( ב ) עד דרש אחיך - וכי תעלה על דעתך שיתנהו לו קודם שידרשהו...

176

רש"י דברים פרשת כי תצא פרק כג

 ( א ) לא יקח - אין לו בה לקוחין ז ואין קידושין תופסין בה: ולא יגלה כנף אביו - שומרת יבם של אביו הראויה ח לאביו. והרי כבר הוזהר עליה משום (ויקרא יח, יד) ערות אחי אביך, אלא לעבור על זו ט בשני לאוין ולסמ...

177

רש"י דברים פרשת כי תצא פרק כד

 ( א ) כי מצא בה ערות דבר - מצוה עליו ע [לגרשה] שלא תמצא חן בעיניו: ( ב ) לאיש אחר - אין זה בן זוגו פ של ראשון, הוא הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניסה: ( ג ) ושנאה האיש האחרון - הכתוב מבשרו שסופו לשנאותה,...

178

רש"י דברים פרשת כי תצא פרק כה

 ( א ) כי יהיה ריב - סופם להיות נגשים אל א המשפט. אמור מעתה אין שלום יוצא מתוך מריבה, מי גרם ללוט לפרוש מן הצדיק הוי אומר זו מריבה: והרשיעו את הרשע - יכול כל המתחייבין בדין לוקין, תלמוד לומר והיה אם בן...

179

רש"י דברים פרשת כי תבוא פרק כו

 פרשת כי תבוא   ( א ) והיה כי תבוא וירשתה וישבת בה - מגיד שלא נתחייבו בבכורים עד שכבשו א את הארץ וחלקוה: ( ב ) מראשית - ולא כל ראשית, ב שאין כל הפירות חייבין בבכורים אלא שבעת המינין בלבד. נאמר כאן ארץ,...

180

רש"י דברים פרשת כי תבוא פרק כז

 ( א ) שמור את כל המצוה - לשון הווה ת גרדנ"ט בלע"ז (בעאבאכטענד): ( ב ) והקמות לך - בירדן ואחר כך תוציא משם אחרות ותבנה מהן מזבח בהר עיבל נמצאת אתה אומר ג' מיני אבנים היו א שנים עשר בירדן וכנגדן בגלגל ו...

1234567891011121314151617181920