מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

רש"י דברים פרשת עקב פרק ח

 ( א ) כל המצוה - כפשוטו. כ ומדרש אגדה אם התחלת במצוה גמור אותה, ל שאינה נקראת אלא על שם הגומרה, שנאמר (יהושע כד, לב) ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם, והלא משה לבדו נתעסק בהם להעלותם...

162

רש"י דברים פרשת עקב פרק ט

 ( א ) גדולים ועצומים ממך - אתה עצום, פ והם עצומים ממך: ( ד ) אל תאמר בלבבך - צדקתי ורשעת צ הגוים גרמו: ( ה ) לא בצדקתך וגו' אתה בא לרשת וגו' כי ברשעת הגוים - הרי כי משמש בלשון אלא: ( ט ) ואשב בהר - אי...

163

רש"י דברים פרשת עקב פרק י

 ( א ) בעת ההוא - לסוף ארבעים יום נתרצה לי ואמר לי פסל לך, ואחר כך ועשית לך ארון, ואני עשיתי ארון תחלה, שכשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם. ולא זה הוא הארון שעשה בצלאל, שהרי משכן לא נתעסקו בו עד לאחר יום ה...

164

רש"י דברים פרשת עקב - ראה פרק יא

 ( ב ) וידעתם היום - תנו ג לב לדעת ולהבין ולקבל תוכחתי: כי לא את בניכם - אני מדבר עכשיו ד שיוכלו לומר אנו לא ידענו ולא ראינו בכל זה: ( ו ) בקרב כל ישראל - כל מקום שהיה אחד מהם בורח, הארץ נבקעת מתחתיו ו...

165

רש"י דברים פרשת ראה פרק יב

 ( ב ) אבד תאבדון - אבד ואחר כך פ תאבדון מכאן לעוקר עבודה זרה שצריך לשרש אחריה: את כל המקומות אשר עבדו שם וגו' - ומה תאבדון מהם, את צ אלהיהם אשר על ההרים: ( ג ) מזבח - של אבנים הרבה: מצבה - של אבן אחת,...

166

רש"י דברים פרשת ראה פרק יג

 ( א ) את כל הדבר - קלה כחמורה: תשמרו לעשות - ליתן לא תעשה על עשה האמורים בפרשה. שכל השמר לשון לא תעשה הוא, אלא שאין לוקין על השמר של עשה: לא תסף עליו - חמשה טוטפות בתפילין, חמשה ג מינין בלולב, ארבע בר...

167

רש"י דברים פרשת ראה פרק יד

 ( א ) לא תתגודדו - לא תתנו גדידה ר ושרט בבשרכם על מת כדרך שהאמוריים עושין, לפי שאתם בניו של מקום ואתם ראוין להיות נאים ולא גדודים ומקורחים: בין עיניכם - אצל הפדחת. ובמקום אחר הוא אומר (ויקרא כא, ה) לא...

168

רש"י דברים פרשת ראה פרק טו

 ( א ) מקץ שבע שנים - יכול שבע שנים לכל מלוה ומלוה, תלמוד לומר (פסוק ט) קרבה שנת השבע. ואם אתה אומר שבע שנים לכל מלוה ומלוה להלואת כל אחד ואחד, היאך היא קרבה, הא למדת שבע שנים למנין השמיטות: ( ב ) שמוט...

169

רש"י דברים פרשת ראה - שופטים פרק טז

 ( א ) שמור את חדש האביב - מקודם בואו שמור, שיהא ראוי לאביב להקריב בו את מנחת העומר, ואם לאו, עבר את השנה: ממצרים לילה - והלא ביום יצאו, שנאמר (במדבר לג, ג) ממחרת הפסח יצאו בני ישראל וגו', אלא לפי שבלי...

170

רש"י דברים פרשת שופטים פרק יז

 ( א ) לא תזבח וגו' כל דבר רע - אזהרה למפגל בקדשים על ידי צ דבור רע. ועוד נדרשו בו שאר דרשות בשחיטת קדשים: ( ב ) לעבור בריתו - אשר כרת אתכם שלא לעבוד עבודה זרה: ( ג ) אשר לא צויתי - ק לעבדם: ( ד ) נכון...

1234567891011121314151617181920