מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

רש"י במדבר פרשת מסעי פרק לד

 ( ב ) זאת הארץ אשר תפול לכם וגו' - לפי שהרבה מצות נוהגות בארץ ואין נוהגות בחוצה לארץ, הוצרך לכתוב מצרני ר גבולי רוחותיה סביב, לומר לך מן הגבולים הללו ולפנים המצות נוהגות: תפול לכם - על שם שנתחלקה בגור...

152

רש"י במדבר פרשת מסעי פרק לה

 ( ב ) ומגרש - ריוח מקום חלק חוץ לעיר סביב להיות לנוי לעיר, ואין רשאין לבנות שם בית ולא לנטוע כרם ולא לזרוע זריעה: ( ג ) ולכל חיתם - ולכל צרכיהם: ( ד ) אלף אמה סביב - ואחריו הוא אומר אלפים באמה, הא כיצ...

153

רש"י במדבר פרשת מסעי פרק לו

 ( ג ) ונוסף על נחלת המטה - שהרי בנה יורשה והבן מתיחס על שבט אביו: ( ד ) ואם יהיה היובל - מכאן היה רבי יהודה אומר עתיד צ היובל ק שיפסוק: ואם יהיה היובל - כלומר אין זו מכירה שחוזרת ביובל, שהירושה אינה ח...

154

רש"י דברים פרשת דברים פרק א

 פרשת דברים   ( א ) אלה הדברים - לפי שהן דברי תוכחות א ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז ב מפני כבודן של ישראל: אל כל ישראל - אילו הוכיח מקצתן, היו אלו שבשוק ...

155

רש"י דברים פרשת דברים פרק ב

 ( א ) ונפן ונסע המדברה - אילו לא חטאו ה היו עוברים דרך הר שעיר ליכנס לארץ מן דרומו לצפונו, ובשביל שקלקלו הפכו לצד המדבר שהוא בין ים סוף לדרומו של הר שעיר, והלכו אצל דרומו מן המערב למזרח דרך ים סוף - ד...

156

רש"י דברים פרשת דברים - ואתחנן פרק ג

 ( א ) ונפן ונעל - כל צד צפון הוא עלייה: ( ב ) אל תירא אתו - ובסיחון לא הוצרך לומר אל תירא אותו, אלא מתיירא היה משה כ שלא תעמוד לו זכות ששמש לאברהם שנאמר (בראשית יד, יג) ויבא הפליט, והוא עוג: ( ד ) חבל...

157

רש"י דברים פרשת ואתחנן פרק ד

 ( ב ) לא תספו - כגון חמש פרשיות בתפילין חמשת מינין בלולב וחמש ציציות, וכן ולא תגרעו: ( ו ) ושמרתם - זו ט משנה: ועשיתם - כמשמעו: כי הוא חכמתכם ובינתכם וגו' - בזאת תחשבו חכמים י ונבונים לעיני העמים: ( ח...

158

רש"י דברים פרשת ואתחנן פרק ה

 ( ג ) לא את אבתינו - בלבד ת כרת ה' וגו' כי אתנו: ( ד ) פנים בפנים - אמר ר' ברכיה כך אמר משה אל תאמרו אני מטעה אתכם על לא דבר, כדרך שהסרסור עושה בין המוכר ללוקח, הרי המוכר עצמו א מדבר עמכם: ( ה ) לאמר ...

159

רש"י דברים פרשת ואתחנן פרק ו

 ( ד ) ה' אלהינו ה' אחד - ה' שהוא אלהינו ל עתה ולא אלהי האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד, שנאמר (צפניה ג, ט) כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ונאמר (זכריה יד, ט) ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו ...

160

רש"י דברים פרשת ואתחנן - עקב פרק ז

 ( א ) ונשל - לשון השלכה והתזה, וכן (דברים יט, ה) ונשל הברזל: ( ב ) לא תחנם - לא תתן להם חן. אסור לו לאדם לומר כמה נאה גוי זה. ט דבר אחר אל תתן להם חנייה בארץ: ( ד ) כי יסיר את בנך מאחרי - בנו של גוי כ...

1234567891011121314151617181920