מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

רש"י במדבר פרשת בלק פרק כד

 ( א ) וירא בלעם כי טוב וגו' - אמר איני צריך לבדוק בהקב"ה כי לא יחפוץ לקללם: ולא הלך כפעם בפעם - כאשר עשה שתי פעמים: לקראת נחשים - לנחש אולי יקרה ה' לקראתו כרצונו, אמר רוצה ואינו רוצה לקללם, אזכיר עונו...

142

רש"י במדבר פרשת בלק - פינחס פרק כה

 ( א ) בשטים - כך ע שמה: לזנות אל בנות מואב - על ידי עצת בלעם כדאיתא פ בחלק: ( ב ) וישתחוו לאלהיהן - כשתקף יצרו עליו צ ואומר לה השמעי לי, והיא מוציאה לו דמות פעור מחיקה ואומרת לו השתחוה לזה: ( ג ) פעור...

143

רש"י במדבר פרשת פינחס פרק כו

 ( א ) ויהי אחרי המגפה וגו' - משל לרועה פ שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות. דבר אחר כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסר לו במנין, עכשיו שקרב למות ולהחזיר צאנו, מחזירם במנין...

144

רש"י במדבר פרשת פינחס פרק כז

 ( א ) למשפחת מנשה בן יוסף - למה נאמר, והלא כבר נאמר בן מנשה, אלא לומר לך יוסף חבב את הארץ, שנאמר (בראשית נ כה) והעליתם את עצמותי וגו', ובנותיו חבבו את הארץ, שנאמר (במדבר כז, ד) תנה לנו אחוזה. וללמדך ש...

145

רש"י במדבר פרשת פינחס פרק כח

 ( ב ) צו את בני ישראל - מה אמור למעלה י   (כז, טז) יפקוד ה'. אמר לו הקב"ה עד שאתה מצוני על בני, כ צוה את בני עלי. משל לבת מלך שהיתה נפטרת מן העולם והיתה מפקדת לבעלה על בניה וכו', כדאיתא בספרי: קרבני -...

146

רש"י במדבר פרשת פינחס פרק כט

 ( ו ) מלבד עלת החדש - מוספי ראש חדש שהוא ביום ראש השנה: ( יא ) מלבד חטאת הכפרים - שעיר הנעשה בפנים האמור באחרי מות, שגם הוא חטאת: ועלת התמיד - ומלבד עולת התמיד תעשו נ עולות הללו: ונסכיהם - מוסב על המו...

147

רש"י במדבר פרשת פינחס - מטות פרק ל

 ( א ) ויאמר משה אל בני ישראל - להפסיק הענין, דברי רבי ישמעאל, לפי שעד כאן דבריו א של מקום ופרשת נדרים מתחלת בדבורו של משה, הוצרך להפסיק תחלה ולומר שחזר משה ואמר פרשה זו לישראל, שאם לא כן יש במשמע שלא ...

148

רש"י במדבר פרשת מטות פרק לא

 ( ב ) מאת המדינים - ולא מאת המואבים, ט שהמואבים נכנסו לדבר מחמת יראה שהיו יראים מהם, שיהיו שוללים אותם, שלא נאמר אלא (דברים ב, ט) אל תתגר בם מלחמה. אבל מדינים נתעברו על ריב י לא להם. דבר אחר מפני שתי ...

149

רש"י במדבר פרשת מטות פרק לב

 ( ג ) עטרות ודיבון וגו' - מארץ סיחון ת ועוג היו: ( ו ) האחיכם - לשון תמיהה הוא: ( ז ) ולמה תניאון - תסירו ותמניעו לבם מעבור שיהיו סבורים שאתם יראים לעבור מפני המלחמה וחוזק הערים והעם: ( ח ) מקדש ברנע ...

150

רש"י במדבר פרשת מסעי פרק לג

 פרשת מסעי   ( א ) אלה מסעי - למה נכתבו המסעות הללו, להודיע חסדיו של מקום, שאעפ"י שגזר עליהם לטלטלם ולהניעם במדבר, לא תאמר שהיו נעים ומטולטלים ממסע למסע כל ארבעים שנה ולא היתה להם מנוחה, שהרי אין כאן א...

1234567891011121314151617181920