מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

רש"י במדבר פרשת שלח פרק יד

 ( א ) כל העדה - סנהדראות: ( ב ) לו מתנו - הלואי ט ומתנו: ( ד ) נתנה ראש - כתרגומו נמני רישא, נשים עלינו מלך, ורבותינו פירשו לשון עבודה זרה: ( ט ) אל תמרדו - ושוב ואתם י אל תיראו: כי לחמנו הם - נאכלם כ...

132

רש"י במדבר פרשת שלח פרק טו

 ( ב ) כי תבאו - בשר להם שיכנסו לארץ: ( ג ) ועשיתם אשה - אין זה צווי אלא כשתבאו שם ותעלה על לבבכם ת לעשות אשה לה': ריח ניחח - שיהיה נחת רוח א לפני: לפלא נדר או בנדבה וגו' - או שתעשו האשה בשביל חובת מוע...

133

רש"י במדבר פרשת קרח פרק טז

 פרשת קרח   ( א ) ויקח קרח - פרשה זו יפה נדרשת א במדרש רבי תנחומא: ויקח קרח - לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה ב לעורר על הכהונה, וזהו שתרגם אונקלוס ואתפלג נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת, וכן (א...

134

רש"י במדבר פרשת קרח פרק יז

 ( ב ) ואת האש - שבתוך ת המחתות: זרה הלאה - לארץ מעל א המחתות: כי קדשו - המחתות ואסורין בהנאה, ב שהרי עשאום כלי שרת: ( ג ) החטאים האלה בנפשותם - שנעשו פושעים ג בנפשותם, שנחלקו על הקב"ה: רקעי - רדידין: ...

135

רש"י במדבר פרשת קרח פרק יח

 ( א ) ויאמר ה' אל אהרן - למשה אמר שיאמר לאהרן ע להזהירו על תקנת ישראל שלא יכנסו למקדש: אתה ובניך ובית אביך - הם בני קהת פ אבי עמרם: תשאו את עון המקדש - עליכם אני מטיל עונש הזרים שיחטאו בעסקי הדברים המ...

136

רש"י במדבר פרשת חקת פרק יט

 פרשת חקת   ( ב ) זאת חקת התורה - לפי שהשטן א ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה, ב לפיכך כתב בה חקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה: ויקחו אליך - לעולם היא נקראת על...

137

רש"י במדבר פרשת חקת פרק כ

 ( א ) כל העדה - עדה השלמה, כ שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים: ותמת שם מרים - למה נסמכה פרשת מיתת מרים ל לפרשת פרה אדומה, לומר לך מה קרבנות מ מכפרין אף מיתת צדיקים נ מכפרת: ותמת שם מרים - אף היא בנשי...

138

רש"י במדבר פרשת חקת פרק כא

 ( א ) וישמע הכנעני - שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד ב וכו', כדאיתא בר"ה (דף ג א) . ועמלק מעולם רצועת מרדות לישראל, מזומן בכל עת לפורענות: יושב הנגב - זה עמלק, ג שנאמר (במדבר יג, כט) עמלק יושב בארץ הנג...

139

רש"י במדבר פרשת בלק פרק כב

 פרשת בלק   ( ב ) וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי - אמר אלו א שני מלכים שהיינו בטוחים עליהם לא עמדו בפניהם, אנו על אחת כמה ב וכמה. לפיכך ויגר מואב: ( ג ) ויגר - לשון מורא, כמו (איוב יט, כט)...

140

רש"י במדבר פרשת בלק פרק כג

 ( ג ) אולי יקרה ה' לקראתי - אינו רגיל לדבר ק עמי ביום: וילך שפי - כתרגומו יחידי, לשון שופי ושקט, שאין עמו ר אלא שתיקה: ( ד ) ויקר - לשון עראי, לשון גנאי, לשון טומאת קרי, כלומר בקושי ובבזיון, ש ולא היה...

1234567891011121314151617181920