מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

רש"י במדבר פרשת במדבר - נשא פרק ד

 ( ב ) נשא את ראש וגו' - מנה מהם את הראויין לעבודת משא, ט והם מבן שלשים ועד בן חמשים שנה, והפחות משלשים לא נתמלא כחו. מכאן אמרו בן שלשים לכח, והיותר על בן חמשים כחו מכחיש מעתה: ( ד ) קדש הקדשים - המקוד...

122

רש"י במדבר פרשת נשא פרק ה

 ( ב ) צו את בני ישראל וגו' - פרשה זו נאמרה ביום שהוקם המשכן, ושמנה פרשיות נאמרו בו ביום, פ כדאיתא במסכת גיטין בפרק הניזקין (ס א) : וישלחו מן המחנה - שלש מחנות היו שם צ בשעת חנייתן, תוך הקלעים היא מחנה...

123

רש"י במדבר פרשת נשא פרק ו

 ( ב ) כי יפלא - יפריש. למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, ג לומר לך שכל הרואה סוטה ד בקלקולה יזיר עצמו מן היין, שהוא מביא לידי ניאוף: נדר נזיר - אין נזירה בכל מקום אלא פרישה, אף כאן שפרש מן היין: להזיר ל...

124

רש"י במדבר פרשת נשא פרק ז

 ( א ) ויהי ביום כלות משה - כלת כתיב, יום הקמת המשכן היו ישראל ככלה הנכנסת לחופה: כלות משה - בצלאל ואהליאב וכל חכם לב עשו את המשכן, ותלאו הכתוב במשה, לפי שמסר נפשו ס עליו לראות תבנית כל דבר ודבר כמו שה...

125

רש"י במדבר פרשת בהעלותך פרק ח

 פרשת בהעלותך   ( ב ) בהעלתך - למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב א...

126

רש"י במדבר פרשת בהעלותך פרק ט

 ( א ) בחדש הראשון - פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר, ח למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה. ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו ט אלא פסח זה בלבד: ( ב ) ...

127

רש"י במדבר פרשת בהעלותך פרק י

 ( ב ) עשה לך - שיהיו תוקעין לפניך כמלך, כמו שנאמר (דברים לג, ה) ויהי בישורון מלך: עשה לך - משלך: [עשה לך - אתה עושה ומשתמש בהם ולא אחר]: למקרא העדה - כשתרצה לדבר עם הסנהדרין ושאר העם ותקראם לאסוף אליך...

128

רש"י במדבר פרשת בהעלותך פרק יא

 ( א ) ויהי העם כמתאננים - אין העם אלא רשעים. ט וכן הוא אומר (שמות יז, ד) מה אעשה לעם הזה, ואומר (ירמיה יג, י) העם הרע הזה. וכשהם כשרים קרואים עמי, שנאמר י   (שמות ה, א) שלח את עמי, עמי מה עשיתי לך (מי...

129

רש"י במדבר פרשת בהעלותך פרק יב

 ( א ) ותדבר - אין דבור בכל מקום אלא לשון קשה, וכן הוא אומר (בראשית מב, ל) דבר האיש אדוני הארץ אתנו קשות, ואין אמירה בכל מקום אלא לשון תחנונים, וכן הוא אומר (בראשית יט, ז) ויאמר אל נא אחי תרעו, (במדבר ...

130

רש"י במדבר פרשת שלח פרק יג

 פרשת שלח   ( ב ) שלח לך אנשים - למה נסמכה א פרשת מרגלים לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דבה שדברה באחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר: שלח לך - לדעתך, ב אני איני מצוה לך, אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל וא...

1234567891011121314151617181920