מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

רש"י ויקרא פרשת אמור פרק כא

 פרשת אמור   ( א ) אמר אל הכהנים - אמור ואמרת, להזהיר א גדולים על הקטנים: בני אהרן - יכול חללים, תלמוד לומר ב הכהנים: בני אהרן - אף בעלי מומין במשמע: בני אהרן - ולא בנות אהרן: לא יטמא בעמיו - בעוד שהמת...

112

רש"י ויקרא פרשת אמור פרק כב

 ( ב ) וינזרו - אין נזירה אלא פרישה, וכן הוא אומר (יחזקאל יד ז) וינזר מאחרי, (ישעיה א ד) נזורו אחור, יפרשו מן הקדשים בימי טומאתן. דבר אחר: וינזרו מקדשי בני ישראל אשר הם מקדישים לי ולא יחללו את שם קדשי ...

113

רש"י ויקרא פרשת אמור פרק כג

 ( ב ) דבר אל בני ישראל וגו' מועדי ה' - עשה מועדות שיהיו ישראל מלומדין בהם, שמעברים את השנה מ על גליות שנעקרו ממקומם לעלות לרגל ועדיין לא הגיעו לירושלים: ( ג ) ששת ימים - מה ענין שבת אצל מועדות, ללמדך ...

114

רש"י ויקרא פרשת אמור פרק כד

 ( ב ) צו את בני ישראל - זו פרשת מצות הנרות. ופרשת ואתה תצוה לא נאמרה אלא על סדר מלאכת המשכן לפרש צורך המנורה. וכן משמע, ואתה סופך לצוות את בני ישראל על כך: שמן זית זך - שלשה שמנים יוצאים מן הזית, הראש...

115

רש"י ויקרא פרשת בהר פרק כה

 פרשת בהר   ( א ) בהר סיני - מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו א כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני, כך שנויה בתורת כהנים. ונ...

116

רש"י ויקרא פרשת בהר - בחקותי פרק כו

 ( א ) לא תעשו לכם אלילם - כנגד זה הנמכר לגוי, שלא יאמר הואיל ורבי מגלה עריות ר אף אני כמותו, הואיל ורבי עובד עבודה זרה אף אני כמותו, הואיל ורבי מחלל שבת אף אני כמותו, לכך נאמרו מקראות הללו. ואף הפרשיו...

117

רש"י ויקרא פרשת בחקותי פרק כז

 ( ב ) כי יפלא - יפריש בפיו: בערכך נפשת - ליתן ערך נפשו לומר ערך דבר שנפשו תלויה בו מ עלי: ( ג ) והיה ערכך וגו' - אין ערך זה לשון דמים, נ אלא בין שהוא יקר בין שהוא זול, כפי שניו הוא הערך הקצוב עליו בפר...

118

רש"י במדבר פרשת במדבר פרק א

 פרשת במדבר   ( א ) וידבר. במדבר סיני באחד לחדש - וגו' מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, א כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע ב מנין הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן. באחד בניסן הוקם המש...

119

רש"י במדבר פרשת במדבר פרק ב

 ( ב ) באתת - כל דגל יהיה לו אות מפה צבועה תלויה בו. ת צבעו של זה לא כצבעו של זה, צבע כל אחד כגוון אבנו הקבועה בחשן, ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו. דבר אחר באותות לבית אבותם באות שמסר להם יעקב אביהם א כ...

120

רש"י במדבר פרשת במדבר פרק ג

 ( א ) ואלה תולדת אהרן ומשה - ואינו מזכיר אלא בני אהרן. ונקראו תולדות משה, לפי שלמדן תורה. מלמד שכל המלמד את בן חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו: ביום דבר ה' את משה - נעשו אלו התולדות שלו, ח שלמדן...

1234567891011121314151617181920