מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

רש"י ויקרא פרשת שמיני פרק יא

 ( א ) אל משה ואל אהרן - למשה אמר ל שיאמר לאהרן: לאמר אליהם - אמר שיאמר לאלעזר ולאיתמר, או אינו אלא לאמר לישראל, כשהוא אומר דברו אל בני ישראל, הרי דבור אמור לישראל, הא מה אני מקיים לאמר אליהם, לבניו לא...

102

רש"י ויקרא פרשת תזריע פרק יב

 פרשת תזריע   ( ב ) אשה כי תזריע - אמר ר' שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, א כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף: כי תזריע - לרבות שאפילו ילדתו ב מחוי, שנמחה ונעשה כעין זר...

103

רש"י ויקרא פרשת תזריע פרק יג

 ( ב ) שאת או ספחת וגו' - שמות נגעים הם ולבנות זו מזו: בהרת - חברבורות טיי"א בלע"ז [כתם] וכן (איוב לז כא) בהיר הוא בשחקים: אל אהרן וגו' - גזירת הכתוב היא שאין טומאת נגעים וטהרתן מ אלא על פי כהן: ( ג ) ...

104

רש"י ויקרא פרשת מצורע פרק יד

 פרשת מצורע   ( ב ) זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו - מלמד שאין מטהרין אותו א בלילה: ( ג ) אל מחוץ למחנה - חוץ לשלש מחנות ב שנשתלח שם בימי חלוטו: ( ד ) חיות - פרט ג לטרפות: טהרות - פרט לעוף טמא. ד לפי ...

105

רש"י ויקרא פרשת מצורע פרק טו

 ( ב ) כי יהיה זב - יכול זב מכל מקום ו יהא טמא, תלמוד לומר מבשרו ולא כל בשרו. אחר שחלק הכתוב בין בשר לבשר זכיתי לדין, ז טמא בזב וטמא בזבה, מה זבה ממקום שהיא מטמאה טומאה קלה, נדה, ח מטמאה טומאה חמורה, ז...

106

רש"י ויקרא פרשת אחרי מות פרק טז

 פרשת אחרי מות   ( א ) וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו' - מה תלמוד לומר, היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל לחולה שנכנס אצלו רופא. אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב. א בא אחר ואמר לו אל תאכל צו...

107

רש"י ויקרא פרשת אחרי מות פרק יז

 ( ג ) אשר ישחט שור או כשב - במוקדשין הכתוב מדבר, ח שנאמר להקריב קרבן: במחנה - חוץ ט לעזרה: ( ד ) דם יחשב - כשופך דם האדם י שמתחייב בנפשו: דם שפך - לרבות את הזורק דמים בחוץ: ( ה ) אשר הם זבחים - אשר הם...

108

רש"י ויקרא פרשת אחרי מות פרק יח

 ( ב ) אני ה' אלהיכם - אני הוא שאמרתי בסיני (שמות כ ב) אנכי ה' אלהיך, וקבלתם עליכם מלכותי, מעתה קבלו גזרותי. רבי אומר גלוי וידוע לפניו שסופן לנתק בעריות בימי עזרא, לפיכך בא עליהם בגזירה אני ה' אלהיכם, ...

109

רש"י ויקרא פרשת קדושים פרק יט

 פרשת קדושים   ( ב ) דבר אל כל עדת בני ישראל - מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, א מפני שרוב גופי תורה תלויין בה: קדשים תהיו - הוו פרושים מן העריות ב ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, אש...

110

רש"י ויקרא פרשת קדושים פרק כ

 ( ב ) ואל בני ישראל תאמר - עונשין פ על האזהרות: מות יומת - בבית דין, ואם אין כח לבית דין עם הארץ צ מסייעין אותן: עם הארץ - עם שבגינו נבראת הארץ. דבר אחר עם ק שעתידין לירש את הארץ ע"י מצות הללו: ( ג ) ...

1234567891011121314151617181920