מפרשי תנ"ך

מפרשי תנ"ך מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18764 מקורות עבור מפרשי תנ"ך. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

רש"י ויקרא פרשת ויקרא פרק א

 פרשת ויקרא   ( א ) ויקרא אל משה - לכל דברות ולכל א אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה, ב לשון חבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו, שנאמר (ישעיה ו ג) וקרא זה אל זה, אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהן בלשון עראי...

92

רש"י ויקרא פרשת ויקרא פרק ב

 ( א ) ונפש כי תקריב - לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה, מי דרכו להתנדב מנחה, עני, אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאלו הקריב נפשו: סלת יהיה קרבנו - האומר י הרי עלי מנחה סתם, מביא מנחת סלת, שהיא הראשונה ש...

93

רש"י ויקרא פרשת ויקרא פרק ג

 ( א ) שלמים - שמטילים שלום בעולם. דבר אחר שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים: ( ג ) ואת כל החלב וגו' - להביא חלב שעל הקבה, ר דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר להביא חלב שעל הדקין: ( ד ) הכסלים - פ...

94

רש"י ויקרא פרשת ויקרא פרק ד

 ( ב ) מכל מצות ה' - פירשו רבותינו אין חטאת באה אלא על דבר שזדונו ט לאו וכרת (ושגגתו חטאת): מאחת מהנה - ממקצת אחת מהן, כגון הכותב בשבת שם משמעון, י נח מנחור, דן מדניאל: ( ג ) אם הכהן המשיח יחטא לאשמת ה...

95

רש"י ויקרא פרשת ויקרא פרק ה

 ( א ) ושמעה קול אלה - בדבר שהוא עד בו, צ שהשביעוהו שבועה שאם יודע לו בעדות, שיעיד לו: ( ב ) או נפש אשר תגע וגו' - ולאחר הטומאה הזו יאכל קדשים, ק או יכנס למקדש, שהוא דבר שזדונו כרת. במסכת שבועות (יד ב)...

96

רש"י ויקרא פרשת צו פרק ו

 פרשת צו   ( ב ) צו את אהרן - אין צו אלא א לשון זרוז מיד ולדורות. ב אמר ר' שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום ג שיש בו חסרון כיס: זאת תורת העלה וגו' - הרי הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא כש...

97

רש"י ויקרא פרשת צו פרק ז

 ( א ) קדש קדשים הוא - הוא קרב ואין א תמורתו קרבה: ( ב ) ישחטו - (ריבה לנו שחיטות הרבה, לפי שמצינו אשם בצבור, נאמר ישחטו רבים. ותלאו בעולה להביא עולת צבור לצפון): ( ג ) ואת כל חלבו וגו' - עד כאן לא נתפ...

98

רש"י ויקרא פרשת צו פרק ח

 ( ב ) קח את אהרן - פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן, ת שאין מוקדם ומאוחר בתורה: קח את אהרן - קחנו א בדברים ומשכהו: ואת פר החטאת וגו' - אלו האמורים בענין צוואת המלואים בואתה תצוה, ועכשיו ביום רא...

99

רש"י ויקרא פרשת שמיני פרק ט

 פרשת שמיני   ( א ) ויהי ביום השמיני - שמיני למלואים, א הוא ראש חודש ניסן, שהוקם המשכן בו ביום ב ונטל עשר עטרות השנויות ג בסדר עולם (פרק ז): ולזקני ישראל - להשמיעם שעל פי הדבור אהרן נכנס ד ומשמש בכהונה...

100

רש"י ויקרא פרשת שמיני פרק י

 ( ב ) ותצא אש - רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן ש אלא על ידי שהורו הלכה בפני משה רבן. רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש, תדע ת שאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא יכנסו שתויי יין למקדש. משל למלך, שהיה לו...

1234567891011121314151617181920