מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ב

 משנה ב רבי יוסי מטמא . והכי נמי פליג בספק ידים ליטהר ומטמא (ידים פ"ב ד) שהן בחזקת טומאה: משנה ג ספק מים שאובין שטהרו חכמים . דתנן בטהרות (פרק ד ז) אלו ספיקות שטהרו חכמים ספק מים שאובין למקוה ולא פריש ...

82

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ג

 משנה א מפני שלא נקרא עליהן שם פסול . איידי דבעי למיתנא סיפא נחלק לשנים פסול מפני שנקרא עליו שם פסול. קתני נמי הכא כשרים מפני שלא נקרא עליהן שום פסול. דהכא בלאו הכי כשרים דכי נתערבו ואית בהו ג' לוגין ש...

83

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ד

 משנה א אחד כלים גדולים . הבאין במדה שאינן מקבלין טומאה: אמר רבי יוסי עדיין מחלוקת במקומה עומדת . ארישא קאי דקאמר רבי מאיר נמנו ורבו ואמר רבי יוסי לא נמנו ולא רבו אלא עדיין מחלוקת במקומה עומדת. דאי אשכ...

84

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ה

 משנה א כשר חוצה לו . כיון שהמים שע"ג השפה הוא כמעין מטהר את כל המים שבשוקת בהשקה כמקוה שיש בו ארבעים סאה דמעין כ"ש הוא כמקוה שיש בו ארבעים סאה: משנה ב ובלבד שלא יטביל ע"ג הספסל . רבי יוסי קאמר לה וטעמ...

85

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ו

 משנה ג המקואות טהורין . ולא חיישי' שמא נתערב האמצעי לשאוב קודם שנתחבר לכשר ומיפסל האמצעי מהשאוב וכן בשאוב באמצע דסיפא לא מיפסלי הצדדין מהשאוב. דבתר דהדרי כ"ח לדוכתיה הדר לנפשיה טפי מלחבריה והמים שאובי...

86

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ז

 משנה ב הכי גרסינן אבל שאר המשקים ומי פירות והציר והמורייס והתמד משהחמיץ לא מעלין ולא פוסלין כיצד מקוה שיש בו מ' סאה חסר אחת נפל לתוכו סאה מהם לא העלוהו ולא פסלוהו היה בו מ' סאה נתן סאה ונטל סאה ה"ז כש...

87

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ח

 משנה ד כאילו לא טבלה . שהאשה נטמאה בשני דרכים בשמוש הבית ובפליטת שכבת זרע ואם טבלה אחר ששמשה ולא בדקה לכבד ביתה כאילו לא טבלה שחוששין שמא תפלוט שכבת זרע:

88

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק ט

 משנה ד וכשות של קטן גרסינן . ואחציצה קאי וכשות של קטן נמי אינו חוצץ כי הנך: לא טמא ולא מטמא . אכולהו בין אותן שחוצצין ובין אותן שאין חוצצין לא טמא ולא מטמא שאינן חבור לגוף והכי תניא בתוספתא (פ"ו) ושאמ...

89

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק י

 משנה א צלוחית שפיה שוקע . ששפתה שלמעלה שסביב פיה היא שוקעת בתוכה ואין המים באים בין השפה לדופני הצלוחית עד שינקבנה מצדה ויבואו המים דרך הנקב בין השפה ולדופן: משנה ה שלשלת דלי גדול ד' טפחים . שדלי גדול...

90

אליהו רבא מסכת נגעים פרק א

 משנה א שניה לה כסיד ההיכל . ר"מ וחכמים תרוייהו ס"ל סיד ההיכל לבן מצמר לבן וכדקתני סיפא בפתוך הפתוך שבשלג הפתוך שבסיד וכן לר"ע קתני אלא של שלג עזה ושל סיד דיהה הימנו ותנן נמי (פ"ז ב') היתה כשלג ונעשה כ...

1234567891011121314151617181920