מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

אליהו רבא מסכת כלים פרק כח

 משנה ד ושאינם מצויירות טמאות . טמא מת אבל מדרס לא וכמ"ש הרמב"ם וכדתנן שלש מטפחות הן של ספרין טמא טמא מת. ומתני' דהתם דלא כר"ג וכן מתניתין דלקמן כפה שהוא טמא כו': משנה ה ומטפחות שעשאו כסת טמא . גרסינן ...

72

אליהו רבא מסכת כלים פרק כט

 משנה א והפיליון של ראש . כמ"ש הרמב"ם המטפחת שמשימין הנשים על ראשן. ויש פליון שהוא של כל הגוף וזהו ששנינו בפרק הרואה כתם וכן בפליום והיינו אפליון דכל כתבי: והרדיד . וזו היא שנאמר והרדידים. נשאו את רדיד...

73

אליהו רבא מסכת כלים פרק ל

 משנה א פשוטיהן טהורין . שכלי זכוכית צריך תוך ככלי חרס: משנה ג ר' יוסי אומר בבעץ טמא ובזפת טהור . לטעמיה דאמר בקומקום של חרס שעשאו בזפת הואיל ואינו יכול לקבל את החמין כצונן טהור (פ"ב ז') ה"נ בזפת טהור ...

74

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק א

 משנה א משקין טמאין כו' . ושלא לרצון. הכא במשקין של זב וזבה כגון רוקו ומימי רגליו שטמאים מחמת עצמן דאי במשקין שנטמאו מאחר שלא לרצון היכי משכחת לה הא משקין נמי לא מקבלי טומאה אלא א"כ חשב אותן והו"ל תחלת...

75

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ב

 משנה א בא במים שאובין כו' . זה הכלל כל זיעה הבאה מחמת המים טמאה וכל שלא מחמת המים טהורה. והיינו טעמא דכולהו: משנה ד הטורף כו' . תניא בתוספתא הטורף את גגו והמכבס את כסותו אימתי יודע אם רבו גשמים או לאו...

76

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ג

 משנה א לרבנן הכל בכי יותן אפי' הצד שאינו כנגד המים שנתלחלחו מאותן שכנגד המים. ולר"י שכנגד המים בכי יותן דניחא ליה וכל שאינו כנגד המים אינו בכי יותן אע"פ שנתלחלחו מאותן שכנגד המים לא ניחא ליה דאי הוה נ...

77

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ד

 משנה ב אפילו אב הטומאה אינו בכי יותן . דאין משקה מקבל טומאה אא"כ חשב עליהם. והא דתנן בריש מכילתין משקים טמאים מטמאים לרצון ושלא לרצון. הא פרישנא לה התם במשקים דזב וזבה: ואם נער בכי יותן . אע"פ שאינו צ...

78

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ה

 משנה א והיה לפניו נהר אחר . דוקא נהר אחר אבל באותו נהר כל הנהר הוא לרצון שאין כוונתו דוקא לטבול במקום זה וכל מקום אותו הנהר הוא לרצון. והכי תניא בתוספתא הטביל בים או בנהר אע"פ שהפליג יותר ממיל הרי הוא...

79

אליהו רבא מסכת מכשירין פרק ו

 משנה א שיש להן מעשה . בירושלמי ריש תרומות אמר ואיזו מעשה שלהן ר' חונא אמר בתפוש בהן בטל ותנינן תמן הורידה חש"ו אע"פ שחשב שיודחו רגליהם אינן בכי יותן שיש להם מעשה ואין להם מחשבה ואיזו מעשה שלהם אמר ר' ...

80

אליהו רבא מסכת מקוואות פרק א

 משנה א שתה טמא ושתה טהור טמא . שמא שתה הטהור אותה טפה שנפלה מפיו של טמא. וכשנטל הטהור בפיו או בידיו לשתות חשב את המים שבפה או שביד ושוב אינה בטלה הטפה ברוב אלא מטמאה את כל המשקין שבפה או שביד ושתה משק...

1234567891011121314151617181920