מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

אליהו רבא מסכת כלים פרק יח

 משנה ב מוכני שלה . ג' שידות הן. יש בשידה מ' סאה בלא המוכני. יש בשניהן כאחד מ' סאה. אין בשניהם מ"ס. והיינו דקתני אינה חבור לה אם אין בשניה' מ' סאה ונטמאה השידה אין המוכני טמאה. ואין נמדדת עמה אם בשניהן...

62

אליהו רבא מסכת כלים פרק יט

 משנה א המפרק את המטה . כרבנן דאמרי מיטהרת איברים: משנה ב מחמשה ועד עשרה טמא . אפי' מה שלמטה מחמשה הואיל ולצורך הוא כולה חשיבא יד. מעשרה ולחוץ טהור. אם החבל יתר מעשרה עד עשרה טמא. מעשרה ולחוץ טהור: משנ...

63

אליהו רבא מסכת כלים פרק כ

 משנה א הכרים . כר ששוכב עליו כסת שמשים מראשותיו. וכן אמרו בתוס'. וכ"כ בעל הערוך. כל הנך דמתני' בשל עור חוץ מן השקים שהן מנוצה של עזים: הרבצל והמזודה . הן הכיסין שעושין בקרנות סביבה שאם נוסעין לדרך נות...

64

אליהו רבא מסכת כלים פרק כא

 משנה א בנירים . הוא כמו מסרק שחוטי שתי עוברים בו כל חוט וחוט בפ"ע כדי שלא יתערב ויתבלבל החוט: ובחוט שהעבירו ע"ג הארגמן . דרך אורגים ליתן ארגמן בתוך האריגה לנוי ונותנין חוטין הרבה של ארגמן הלכך אם נתן ...

65

אליהו רבא מסכת כלים פרק כב

 משנה א רי"א מקום הנחת חתיכות . אף מקום הנחת חתיכות גרסי' קסבר ר"י אין טמא עד שישמש את האדם ואת משמשי אדם וכדתניא בת"כ אייתי לה בתוס' סוכה פ"ק (ד"ה) ת"ל שק מה שק מיוחד שמשמש אדם ואת משמשי אדם אף אני מר...

66

אליהו רבא מסכת כלים פרק כג

 משנה ב גרסינן ברישא וטפיטן של סוס אבל אוכף של נאקה טמא מושב רבי יוסי אומר אף טפיטן של סוס טמא מושב: משנה ד שהוא כורם עליהם את הכלים גרסינן. ואכולהו אכסא של כלה ואמשבר של חיה ואכסא של כובס שכורם עליהם ...

67

אליהו רבא מסכת כלים פרק כד

 משנה ג והבאה במדה טהורה מכלום . סתמא כרבי יהודה דריש פרק ט"ו דתנן אין בין דר"מ לדר"י אלא עריבת בעל הבית לר"מ אעפ"י שמקבלין מ' סאה טמאה ולר"י אם מקבלין מ' סאה טהורין: משנה ה שלשה תרבוסין הן . כעין כסא ...

68

אליהו רבא מסכת כלים פרק כה

 משנה א רבי יהודה סבר כל שאין שוה תשמיש אחוריו לתשמיש תוכו יש לו אחורים ותוך ואע"פ שאינו ניכר ור"מ סבר צריך שיהא ניכר אחוריו משונה מתוכו: משנה ב המרדע . עץ עגול שתחוב בראשו ברזל הברזל שבראשו הוא הדרבן ...

69

אליהו רבא מסכת כלים פרק כו

 משנה א והלא כל הכלים מיטמאין ומיטהרין שלא באומן . ומ"ש הני דאמרת. אלא לא הוזכר שלא באומן על אלו אלא אלו הוזכרו שאפילו הן מותרין טמאין שהדיוט יוכל להחזירם ושלא באומן הוזכר לכפיפה מצרית שאף האומן אינו י...

70

אליהו רבא מסכת כלים פרק כז

 משנה א שאין לה לזביז . שאע"פ שאין לו תוך כיון שראוי להניח עליו כלי קבול הוא וטמא בכלי עץ: מוסף עליו העור כו' . אפילו במחובר לקרקע מטמא טומאת אהלים אבל עץ שחברו לקרקע אינו מטמא טומאת אהלים אבל בתלוש אפ...

1234567891011121314151617181920