מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

אליהו רבא מסכת כלים פרק ח

 משנה א [פתיחה] שלשה דברים מצילין גבמת . אהל. צמיד פתיל. בלוע. וג' דברים מצילין בשרץ. צמיד פתיל בכלי המונח בתוך אויר הכלי. בלוע. תוך תוכו. שנים מהם בלוע ותוך תוכו מצילין בין על הטהרה מליטמא בין על הטומ...

52

אליהו רבא מסכת כלים פרק ט

 משנה ג נמצאו באפר מקלה . אמחט וטבעת קאי ולא אשרץ והכא שנמצא למטה מנחשתו של תנור באפר מקלה וטמא המחט שאין לו במה יתלה דאי מקמי דאתא תנור הוה המחט הוה תחת האפר. אבל שרץ טהור אפי' בתוך אפר מקלה אימור חי ...

53

אליהו רבא מסכת כלים פרק י

 משנה א ה"ג עצמות הדג ועורו עצמות העוף ועורו . ול"ג עצמות חיה שבים שכל שבים מין דג הוא כל דמות שיהיה לו. ותו עצמות העוף מאי שיירי' ובתוספתא קתני ליה אלא כדאמרן: היו כפוים על פיהן . ומרחן בטיט למטה בקרק...

54

אליהו רבא מסכת כלים פרק יא

 משנה ג העשת . היא חתיכת ברזל חדשה שלא נעשית מהן כלי: החררה . הוא כשמוציאין אותו מן המחצב הוא כמין חררה: השחולת . הן החדודין היוצאין מן הכלי קודם שיחליק את הכלי בכלי המחליק והמנסר את החדודין (פייל בל"א...

55

אליהו רבא מסכת כלים פרק יב

 משנה א קורות החצים . מטרה לחצים: שלשלת הסיטונות טמאה . הסוחרים המוליכין תבואות ממקום למקום למכור ומוליכין עמהם את מדתם ועושין שלשלת קבוע בראשה אחד להמדה לאחוז בה ולהוליך בה את המדה בעיר במקום שצריך למ...

56

אליהו רבא מסכת כלים פרק יג

 משנה א וזוג של ספרים . קתני וזוג. דלא תימא מה הנך אפילו נשברו לחצאין טמאין לרבנן ולרבי יוסי הסמוך ליד טמא אף של ספרים נמי אפילו נשבר לחצאין. קמ"ל זוג שנחלקו זו מזו אבל נשבר אפי' הסמוך ליד טהור. דלא חז...

57

אליהו רבא מסכת כלים פרק יד

 משנה א המחוסר חטיפה טמא . כלי מתכות שנשברו ואינו יכול להשתמש בהן מפני חידודין היוצאין מהשברים וצריך להחליקן טמא דחטיפה לא צריכה אומן והדיוט יכול לחטפה ליטול חידודיה: המחוסר לטישה טהור . שאינו יכול להש...

58

אליהו רבא מסכת כלים פרק טו

 משנה ב וכן המעריך טמא . נראין דברי הרמב"ם שהוא לוח אשר יעריכו עליו הלחם דלהגאון והר"ש קשיא הא פשוטי כלי עץ הוא ואינו מקבל כלום. וטעמא דאריכות וסריד דפשוטי כלי עץ המקבל אינו טמא אא"כ הוא מיוחד לכך כמו ...

59

אליהו רבא מסכת כלים פרק טז

 משנה א והאפיפורין כמ"ש הר"ש בשם בעל הערוך . שבלשון יון קורין לכסא שתחת רגלי המלכים אפיפורין. וזרי הדום רגלי שבמקרא. והיינו דתנן לקמן פכ"ד שהוא טמא מדרס. ולהגאון קשיא אמאי טמא מדרס מיהו הא דאמר בעל הער...

60

אליהו רבא מסכת כלים פרק יז

 משנה א בגבבה הוא החתיכות הדקות שנחתכו מן העצים. גבבא לישנא דלקיטה הוא ואותן החתיכות הדקות מגבב אותן מן הארץ. וכי הא דאמרי' מגבב מן החצר ומדליק: משנה ב ה"ג אעפ"י שמקבלת של ערב טהור . והיינו רבותא דידיה...

1234567891011121314151617181920