מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

אליהו רבא מסכת ידים פרק ב

 משנה א נטל לידו אחת משטיפה אחת ידו טהורה . ור' מאיר מטמא לשני ידיו משטיפה אחת עד שיטול מרביעית הכי גרסינן. כלומר במקום שצריך ליטול רק ידו אחת ונטל מכלי שיש בו רביעית ולא נתן על ידו כל הרביעית אלא שייר...

42

אליהו רבא מסכת ידים פרק ג

 משנה ב אין שני עושה שני . אבל מודים חכמים שעושה שלישי לפסול את הקדשים והשתא לרבנן אין הפוסל את התרומה מטמא אלא יד אחת ולקדשים. אבל לתרומה אפילו יד אחת אינו מטמא ולר' יהושע דס"ל שני עושה שני מטמא את הי...

43

אליהו רבא מסכת ידים פרק ד

 משנה ב מפי ע"ב זקנים . גרסינן: משנה ג אני לא שניתי מסדר השנים . דכתיב בקרא שנה השלישית וכן הששית מעשר עני אבל בכל שאר השנים מעשר שני: נעשים מעשר עני . נעשים משמע שאף אם ספק הוא בידינו נעשים מעשר עני ו...

44

אליהו רבא מסכת כלים פרק א

 משנה א אבות . אבות נקראו המטמאין אדם וכלים. אבל התולדות אין מטמאין אדם וכלים: וטמא מת . אפילו כלים שנטמאו במת שהן אבי אבות הטומא' כמת עצמו. אין מטמאין אלא במגע כשרץ וש"ז ולא במשא. והיינו דקתני ליה גבי...

45

אליהו רבא מסכת כלים פרק ב

 משנה א [פתיחה] יב כלים הן. כלי עץ. בגד. עור. ושק. וכלי חרס. כלי מתכות. כלי נתר. כלי עצם. כלי זכוכית. כלי אבנים. כלי גללים. כלי אדמה. שמנה מהן מקבלין טומאה מן התורה. עץ בגד עור ושק כתובים בפסוק אחד בפ'...

46

אליהו רבא מסכת כלים פרק ג

 משנה א שיעור כלי חרס ליטהר . למעלה מהנקב. או ליטהר כולו וכגון שנקבה בקרקעיתה שאינה מקבלת רביעית לא בקרקרותיה ולא בדפנותיה. דאי מקבלת רביעית הא תנן (פ"ב ב') הדקין שבכלי חרס וכו'. וזו היא טומאת גיסטרא. ...

47

אליהו רבא מסכת כלים פרק ד

 משנה א חדוד . שכשנשבר נעשה בו עוקץ חד ומשוך והעוקץ מכריעו שאינו יכול לעמוד: נטלה האוזן כו' טהור . דחרס היינו גיסטרא וגיסטרא שטהר שעה אחת שוב אין לו טומאה עולמית: ור"י מטמא . דלית ליה הך סברא: משנה ד ה...

48

אליהו רבא מסכת כלים פרק ה

 משנה ב היו ב' תנורים סמוכים כו' . אתאן לת"ק: משנה ו מעפר ולמטן כו' . שעפר מבטל אויר התנור ואם נמצא שרץ מעפר ולמטן שנמצא בתוך העפר מטמא במגע אם נגע השרץ בדופני התנור נטמא כל התנור ממגע השרץ. אבל אם לא ...

49

אליהו רבא מסכת כלים פרק ו

 משנה א שלשה פטפוטין . ג' רגלים של חרס עומדין על הארץ: וחברם בטיט . למטה בארץ אבל למעלה א"צ לחברם כלל וכי חברם למעלה ולא חברם למטה לא מהני דחבור בקרקע בעינן: ג' מסמרין . של מתכת ולא חברם למטה בארץ בטיט...

50

אליהו רבא מסכת כלים פרק ז

 משנה א הקלתות . כהר"ש שהיא כלי בפני עצמה ולא לכירה תדע דלא קתני הכא כירה והיא כלי חרס ולה שולים ודפנות סביב ופתוחה למעלה ככריה ושוליה עב מאד על כמה טפחים ומשימים אש בתוכה ושופתין כלי מלמעלה: פחות מג' ...

1234567891011121314151617181920