מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ב

 משנה א חוץ לקדרה במקום הנגוב , כצ"ל: אם יש בו כביצה הכל טמא אין בו הוא טמא והכל טהור כצ"ל. ומהכא שמעינן אוכלי' ליטמא עצמן ומשקים לטמא אחרים בכל שהוא. ואוכלים לטמא אחרים. הוא דצריך כביצה: משנה ב רבי אל...

32

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ג

 משנה א קרשו הרי אלו שניים . ואפילו כביצה מכוון דראשון ראשון שנקרש נוגע באותה טפה שלא נקרש ואוכלין ליטמא עצמן מיטמאין בכל שהן. ומשקין אף לטמא אחרים בכ"ש וטפה אחרונה שנקרשה באחרונה טמאה משום חבור דהוי ג...

33

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ד

 משנה א מפתח בין הככרות ככר בין המפתחות גרסינן ברישא מפתח ולא גרסינן לבין בלמ"ד. דס"ל בין טומאה בין טהרה הנזרקת ספיקו טהור כדתניא בתוספתא כל הנתלין וכל הנגררין ספיקן טמא מפני שהן כמונחין וכל הנזרקין ספ...

34

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ה

 משנה א ר"ע מטמא . דכי אמרינן ספק ר"ה טהור הנ"מ דספיקא תלוי ברבים וכי מטמאינן ליה מספק מטמאינן נמי לרבים בהדיה כגון רבים שהלכו אצל הטומאה והספק בכולן אם נגעו וספק שהוא על רבים טהור אבל הכא דליחיד הוא ד...

35

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ו

 משנה א רש"א ר"ה מפסקת . כדתניא בתוספתא ר"ש מטהר את הראשונה שהיה ר"ש אומר ר"ה מפסקת למפרע שאינו יכול לומר מת היה ברה"י וחיה בר"ה: משנה ב הטמא עומד כו' . דסבר ר' יהושע ספק ר"ה שאמרו טהור לא אמרו אלא כשה...

36

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ז

 משנה א והחיצונות טמאות . שמא נטלן ע"ה לראותן ונגע באוירן: א"ר יוסי בד"א במותרות . דחיישינן שמא נטלן ע"ה לראותן: אבל באגודות הכל טהור . שאינו יכול ע"ה ליטלן הואיל ואגודות הן זה בזה: המוסר מפתחו לע"ה הב...

37

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ח

 משנה ז ואין פוסלין את האוכלין . ר"א לטעמיה דאמר גבי ידים אין דנין ק"ו דברי סופרים מד"ת ולא ד"ס מד"ס: רבי יהושע אומר כו' . רבי יהושע לטעמיה דאמר גבי ידים דנין ק"ו ד"ס מד"ת וד"ס מד"ס. דתנן (ידים פרק ג ב...

38

אליהו רבא מסכת טהרות פרק ט

 משנה ב אבל עתיד ליקח . כיון שעתיד ליקח לא ניחא ליה בהנך משקין היוצאין ממנו כלל שצריך להמתין עד שיתרככו גם הזיתים שעתיד ליקח ובתוך כך יתקלקלו אותן הפירות שיתרככו יותר מדאי הלכך לא ניחא ליה כלל בהמשקין ...

39

אליהו רבא מסכת טהרות פרק י

 משנה א וכי מפני טמאין גרסינן . ר' יוסי אדר"ש מהדר דקא מפליג בין טמאים להם לטהורין להם א"ל ר' יוסי וכי מפני מה טמאים עמי הארץ מפני מה גזור רבנן טומאה על ע"ה אלא שאין ע"ה בקיאין בהיסט ומ"ל טמאים להם מ"ל...

40

אליהו רבא מסכת ידים פרק א

 משנה א מרביעית נותנין לידים לאחד אף לשנים . אם יש רביעית מים בכלי נותנין אף לשנים ואע"ג דלכל חד בציר ליה מרביעית מ"מ הראשון הואיל ובכלי איכא רביעית מצי שייר ליה מיניה לשני והשני הואיל ואתי משירי טהרה ...

1234567891011121314151617181920