מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

אליהו רבא מסכת זבים פרק א

 משנה א הרואה . ב"ש אומרים כשומרת יום כנגד יום. מודים ב"ש שהוא עצמו אינו אלא כבעל קרי והוא טובל ואוכל את פסחו לערב כדקתני בתוספתא אלא לב"ש משכבו ומושבו וכן המסיט את הראי' תולין שאם יראה עוד ראיה טמא מש...

22

אליהו רבא מסכת זבים פרק ב

 משנה ב הרהר אף שלא ראה ראה אף שלא הרהר . גרסינן. דגירסא דהרהר עד שלא ראה ראה עד שלא הרהר משמע דתרוייהו בעינן ראה והרהר אלא דלא שאני בין הרהר קודם עד שלא ראה ואח"כ ראה ובין ראה קודם עד שלא הרהר ואח"כ ה...

23

אליהו רבא מסכת זבים פרק ג

 משנה א הרי אלו טמאים מדרס . איידי דמתמוטט אימא כרע הטהור את הזב והו"ל נתלה הזב על הטהור ועל בגדיו ומטמא לבגדים מדרס שעשאן משכב ומושב: על הכבש . מעלה שעולין בה: ועל הדלת . שעשויה על פי ארובה שבין בית ל...

24

אליהו רבא מסכת זבים פרק ד

 משנה א נוטלת עריבה כו' . כגון שנשאה הנדה עם הטהורה כדפי' מהר"ם וכי הא דפירקא דלעיל פורקין מן החמור כו': זב שהקיש כו' טהור . שכחה יפה ולא נפל מכרו היסטו אלא מכח הרעדה: משנה ב אע"פ שהוא עשוי בחבלים . וא...

25

אליהו רבא מסכת זבים פרק ה

 משנה א [פתיחה] האי פירקא איכלל ביה כולהו כללי דטומאה הפוך בה דכולהו כללי דטומאה בה. [ע"כ פתיחה] המסיט את הזב . זהו טומאת משא האמורה בכל מקום ובכל מקום ששנינו נושא לאו דוקא נושא את הטומאה אלא מנענעו וה...

26

אליהו רבא מסכת טבול יום פרק א

 משנה א מקרצות כו' . והא דלא חשיב נמי חלות בהדייהו בחד בבא. משום דחלות במכנס ע"מ להפריש הוא דפליגי ב"ה ואמרו אינו חבור אבל מכנס ע"מ שלא להפריש מודו כדקתני סיפא ובמקרצות וככרות אפילו מכנס ע"מ שלא להפריש...

27

אליהו רבא מסכת טבול יום פרק ב

 משנה ג המקפה של תרומה כו' שנגע טבול יום במקצתן כו' . אפילו לא נגע אלא במקצת השום והשמן פסל כל המקפה וכל השום והשמן אפילו מה שבצד השני של המקפה. דשום ושמן בטיל לגבי מקפה של תרומה והוי כאילו כולו תרומה ...

28

אליהו רבא מסכת טבול יום פרק ג

 משנה ג רבי יוסי אומר חוט וכל שנקלף עמו . אפילו מן השפה ולפנים אינו חבור אלא כל שנקלף עמו. וכדתניא בתוספתא ר' יוסי אומר אף מן השפה ולפנים כל שנקלף עמו חבור וכל שאין נקלף עמו אין חבור:

29

אליהו רבא מסכת טבול יום פרק ד

 משנה ב לשה את העיסה . קמ"ל אפילו לכתחלה מותרת ללוש ולא חיישינן שמא תגע בחלה אחר שתקרא לה שם וכן בעריבה: סליק מסכת טבול יום

30

אליהו רבא מסכת טהרות פרק א

 משנה א ושורפין עליה את התרומה . אם האדם האוכלה נגע בתרומה שורפין את התרומה. וכן אם היא עצמה נגעה בתרומה שורפין את התרומה: משנה ב הכנפים והנוצה מיטמאות . כנפים הן הנוצות הגדולות והנוצות הן הקטנות הדבוק...

1234567891011121314151617181920