מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

הון עשיר מסכת ביכורים פרק א

 משנה א אלו שאינם מביאים . פתח במאי דסליק, דזוטר מיליה: משנה ג ולא מזתי שמן שאינם מן המבחר . אעפ"י שאינם גרועים כתמרים שבהרים, ולא זו אף זו קתני, משום הכי לא שנאם כסדר הכתוב: משנה ד הגר וכו' . מה שכתב ...

192

הון עשיר מסכת ביכורים פרק ב

 משנה א התרומה והבכורים . כבר נתתי טעם במשנה א' פ"ב דערל', לקדימת תרומה לבכורים. ואע"ג דהכא בכורים הם עיקר מכלתין, מ"מ כיון דדינים אלו בתרומה הם מפורשים, ראוי להקדימה: משנה ד וחייב באחריותן . עיין מ"ש ...

193

הון עשיר מסכת ביכורים פרק ג

 משנה א תאנה אשכול ורמון . שייר פרי האדמה, והכתובים אחר הארץ השני: קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים . תני קושרו לשון יחיד, על כי א"א לקשור אותם כלם כאחד, כי כל אחד הוא באילן מיוחד. והרי אלו, תני לשון רב...

194

הון עשיר מסכת ביצה הקדמה

 ביצה יש בה חמשה פרקים, ואית דקרי לה י"ט על שם עניינו, וטעם לזה י"ל כנגד חמשה ימים טובים שיש בכל שנה, והם שלשה רגלים, ושמיני עצרת כי רגל בפני עצמו הוא אף כי הוא טפל לחג הסוכות, וראש השנה, כי כפור דינו ...

195

הון עשיר מסכת ביצה פרק א

 משנה א בש"א שאור בכזית . איידי דזוטר מירכס, משום הכי שנאו קודם השוחט חיה ועוף בי"ט, דאף הוא מקולי ב"ש וחומרי ב"ה כזה, אע"ג דהוא עיקר מכלתין: משנה ב בדקר . שהיה לו נעוץ מבעוד יום, כן כתב הר"ב. ולפי זה ...

196

הון עשיר מסכת ביצה פרק ב

 משנה א ושוין בדג וביצה שעליו שהם שני תבשילין . מכלל דדג לבדו מקרי תבשיל אחד ודיו לב"ה, ולא אמרינן לאו תבשיל הוא כיון שלא נגמר מלאכת בשולו, דהיינו עם הביצה, ואנן תבשיל בעינן: משנה ח וחכ"א אין מקרדין אף...

197

הון עשיר מסכת ביצה פרק ג

 משנה א רשבג"א כתב הר"ב, דלא לאפלוגי אתא. אבל אין זה דעת רוב הפוסקים ועליהם הרמב"ם ז"ל עיין בחבורו פ"ב מהי"ט (ה"ז), והכי משמע מלישנא דמתניתין דלא תנן אמר רשב"ג, אלא תנן רשב"ג אומר, ובגמרא אין הכרע כמ"ש...

198

הון עשיר מסכת ביצה פרק ד

 משנה א אבל מביא הוא על כתפו או לפניו . פירשו המפרשים לפניו, בידו. ומלבד מה שהקשה התי"ט דמאי שנא מסיפא, דתנן בידו בפירוש. יש לתמוה דהוי זו ואין צ"ל זו, דהרי על כתפו מחזי עובדא דחול יותר מבידו. ועוד תמה...

199

הון עשיר מסכת ביצה פרק ה

 משנה ב כל שחייבין עליו . התי"ט בד"ה כל אלו טרח לישב לישנא דמתניתין. ולע"ד הכי פירושא דמתניתין, כל שחייבין עליו וכו' בשבת, חייבין עליו בי"ט. והראיה דאלו הן וכו', ונאמרו לענין י"ט דהוי ק"ו לשבת, א"כ כל ...

200

הון עשיר מסכת בכורות הקדמה

 בכורות יש בו ט' פרקים כנגד ט' ירחי לידה שהבכור אדם שהוא העיקר נוצר. ועוד איתא במאורות נתן שהבכורות נקראים מלכי אדום שהם קדמו לאצילות, ונקראים בן בכור בסוד שם ב"ן, ולכן צריכים פדיון כי החצונים נאחזים ב...

1234567891011121314151617181920