מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ט

 משנה א כוורת שהיא בתוך הפתח . כוורת עשוי כמין חבית של עץ עגולה ויש לה שני שולים מצד הא' עשוי לנעול ולפתוח לרדות מתוכו הדבש וליתן מזונות להדבורים ומצד השני שוליה סתומה ועשויה נקבים נקבים לעוף בתוכה הדב...

12

אליהו רבא מסכת אהלות פרק י

 משנה ג רי"א הבית טמא וכנגד הטומאה טהור . וביש בארובה פ"ט דרישא לא פליג ר"י דהתם הואיל ומקצתה דבבית נמי יצאה דרך פ"ט דאילו היה שם למעלה אהל היתה יוצאת הטומאה דרך פותח טפח ומביאה למעלה על כל מה שבאהל. ה...

13

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יא

 משנה א ובה"א כל שהוא רי"א משום ב"ה פ"ט . תניא בתוספתא רפי"ב וכמה יהא הסדק הזה בה"א כל שהוא מלא חוט המשקולת ורי"א משום ב"ה פ"ט אמר רבי תמה אני אם אמר רבי יוסי בפ"ט לא אמר אלא בכזית מן המת בלבד טומאה מב...

14

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יב

 משנה א נסר שהוא נתון ע"פ תנור חדש . דלאו כלי הוא חוצץ הנסר. וכ"ת ליהוי ככלי אדמה דנעשה אהלין לטמא ולא לטהר. לא דמי התם כלי. אבל תנור קודם שהוסק לא הוי כלל כלי הואיל ופתוח מלמעלה ולמטה. וחוצץ כמו נסרים...

15

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יג

 משנה א אלו הן שירי המאור כו' . ותנא בתוספתא רפי"ד ואלו הן שירי המאור חלון שהיה סותמו ולא היה טיט לגמרו או שקרא חברו או שחשכה ליל שבת: הסריגות והרפפות . תנא בתוספתא אלו הן הסריגות אלו של אוצרות רפפות א...

16

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יד

 משנה א והגבלית . פירש בתוספתא ואיזו היא גבלית כל שמעוקם מכאן ומכאן ומשוייר מן האמצע: איזהו הזיז שפניו למטה . פנים הן המחליקים ברהיטנא ואם פניה למטה תשמישו עם הבית וחשוב עם הבית להביא את הטומאה בכל שהו...

17

אליהו רבא מסכת אהלות פרק טו

 משנה א קפולין . אסגוס הואיל ומקבל טומאה לא ממעטי התחתונים לאהל ואמרינן כמאן דליתנהו דמי והעליון מביא את הטומאה. אבל כופת דלא מקבל טומאה קא ממעטי התחתונות לאהל ולא מביא העליונה את הטומאה. ולישנא דקפולי...

18

אליהו רבא מסכת אהלות פרק טז

 משנה ב כיצד כוש כו' כחצי זית כו' . אע"ג דאתי לפרושי כיצד מביא על עצמו בכ"ש ולא הול"ל אלא כזית מתחתיו מ"מ אגב אורחא קמ"ל נמי אפילו כחצי זית מתחתיו וכחצי זית מע"ג מצטרף לטמא הכלים: התלוליות . פירש בתוספ...

19

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יז

 משנה ג וכן עובד כוכבים שחרש בין שלו בין של ישראל אינו עושה בית הפרס שאין בית הפרס לכותיים ואם חרש את שלו אין בה"פ לכותיים ואם חרש של ישראל הרי חורש שאינו שלו. וכותיים היינו עובדי כוכבים ומזלות וכן בכ"...

20

אליהו רבא מסכת אהלות פרק יח

 משנה ב נטעת כל נטע . דמשום אהל ליכא למיחש דאינו מטמא באהל ואינה נזרעת זרע הנעקר משום עצם כשעורה דלמא בהדי דקא עקיר לזרע אתי לאתויי עצם כשעורה בהדי': משנה ג שדה שאבד כו' נזרעת כל זרע . ואפילו הנעקר דלי...

1234567891011121314151617181920