מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ב

 משנה א התרנגולים . העופות סתם לא קתני אלא התרנגולים, משום דלאו כולהו עופות מועדים לכך. ועוד העופות המצויים בא"י לפי מה שראו עיני, אינם אלא תרנגולים: משנה ב הכלב שנטל וכו' . בש"ס (דף כג א) מוקמי לה בשח...

182

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ג

 משנה א נשברה כדו . שלא הניח אלא נתקל ונשברה, כ"כ התי"ט. וה"ט דלא קתני נשברה הכד, דהוה משמע הכד הנזכר ברישא דתנן המניח את הכד: משנה ב השופך מים . אצטריך לאשמועינן אע"ג דברשות עביד כמ"ש הר"ב: המצניע וכו...

183

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ד

 משנה א ארבעה . אע"ג דבג' נגיחות נעשה מועד להבא אפשר שיגח ד' ועדיין תם הוא, וחמשה אצטריך דלא תימא ארבעה דווקא: משנה ב מועד לקטנים אינו וכו' . מסתברא דקאי אף אאדם כמ"ש התי"ט, מדשנא בבא זו בתריה: לימות ה...

184

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ה

 משנה א ורביע נזק לולד . אפשר דפתח בעובר וסיים בולד, לרמוז דהיינו עובר היינו ולד ונפקא מינא למקח וממכר: משנה ג או שנשכו כלבו של בעל הבית פטור . אע"ג דשלא כדין עשה לגדל כלב רע בתוך ביתו דכתיב (דברים כב,...

185

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ו

 משנה ב ירדה כדרכה והזיקה משלמת מה שהזיקה . הא דלא קתני לרבותא הפילוה חברותיה וכמו שהרגיש התי"ט. י"ל דרמז לנו חדוש גדול יותר מזה, והוא דאף בנפלה מעצמה אפשר דמשלמת מה שהזיקה, והוא כשאכלה בערוגה אחרת שלא...

186

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ז

 משנה ב בשבת . אמכר לבד קאי, וכן יום הכפורים אטבח: לעבודה זרה . נראה דחמיר מאיסור מכירה בשבת, דמשום הכי הפסיק בה בינו ליום הכפורים, ולא הקדימו אליו: וטבח ביום הכפורים . עיין לקמן ד"ה ר' שמעון: לרפואה ....

187

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ח

 משנה א בנזק ובצער . הקדימו לבושת ורפוי, שלא כסדר ראית הכתוב לפי מ"ש הר"ב, משום דנזקן שכיח יותר מכולהו, דמחייב עליו אף שלא ע"י חבלת עצמו. וצער שייך לשנותו לגבי נזק, לרמוז דמחייב עליו אפילו במקום נזק כמ...

188

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ט

 משנה א הגוזל . בפ"ז דשנא דיני תשלומי כפל, דדוקא הגנב הוא דחייב, נקט כולהו דיני בלשון גנבה, אבל מכאן ועד סוף מכלתין דלא תנן דיני תשלומי כפל, אלא דינין סתמיים דשייכי אף בגזלן נקט כולהו דיני בלשון גזילה,...

189

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק י

 משנה א אבל נוטל הוא מתוך ביתו . וברישא הזכיר מוכסים וגבאים בלשון רבים, וטעמא משום דדרך המלך למנות על המכס והגבאות יותר מאדם אחד. א"נ מתוך ביתו וכו' אמוכס לבד קאי דמטיל מעותיו בתיבה ויש לה מקום מיוחד, ...

190

הון עשיר מסכת ביכורים הקדמה

 בכורים יש בה ג' פרקים, כנגד ג' אבות, דכתיב בהו (הושע ט, י) כבכורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם. ועוד בזהר פינחס (רע"מ רנג א) איתא דהג' ראשונות נקראים בכורים עילאין:

1234567891011121314151617181920