מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ג

 משנה ב אמר ר"י . אע"ג דפליג קתני אמר, משום דהוא כמקשה על דברי ת"ק באמרו כיצד הלה עושה וכו'. וכה"ג יש לתרץ במשנה ד' וה': משנה ה ואחד יפה אלף זוז . במעות נקט המנין הרגיל שהוא מנה מאתים, ובכלים הוסיף עלי...

172

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ד

 משנה א הזהב קונה את הכסף והכסף אינו קונה את הזהב . ה"ג הכסף קונה את הזהב והזהב אינו קונה את הכסף דה"ג בירושלמי בפירוש, ואמרינן התם (ה"א יג ב) עלה, זהו כללו של דבר כל הירוד (פי' שפל) מחבירו, קונה את חב...

173

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ה

 משנה א סלע בחמשה דינרים סאתים חטים בשלש . דבר התנא בהוה, דדרך בני אדם להרבות ממונם בפירות יותר מהמעות, כי מורים היתר לעצמם באמור דהפירות אפשר שיבאו בזול. כ"ש שדרך בני אדם ללות חטים לזרע שבאותו זמן על ...

174

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ו

 משנה ג אפילו זו עשר מילין וזו עשר מילין . מדלא קתני סתם שמהלך שניהם שוה והזכיר סכום המילין, נראה דקמ"לן דבמהלך עשר מילין אפשר שתמות מחמת שינוי האויר וחייב, פחות מזה אין המיתה באה לה מחמת האויר ונסתחפה...

175

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ז

 משנה א מעשה וכו' . ומעשה לא קתני, אלא מעשה, ובזה החסרון מובן ואינו צריך טעם, כמ"ש בכמה דוכתי: משנה ד היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים . אע"ג דבענין זה כתיב בתורה ענבים (דברים כג, כ...

176

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ח

 משנה ד המחליף פרה בחמור . הכא לא קתני כמו בקדושין פ"א משנה י', לרמוז שכשישתדל לעשות חליפין כאלו, סופו להנחם עליהם ובא לידי מחלוקת, כי הכא דזה אומר עד שלא מכרתי ועיין מ"ש שם: משנה ח מעשה בצפורי . ומעשה...

177

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ט

 משנה א ושניהם מספקים את הקנים . כתב הר"ב, מה טעם קאמר. והא דלא קתני בפירוש דשניהם, אלא קתני ושניהם, הוא לרמוז דדינא הכי הוא דשניהם יספקו, ואם אחד מהם רוצה לספק את כולם יכול חבירו לעכב על ידו, וכן אם א...

178

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק י

 משנה א שניהם חולקין . לא ידעתי מאי קמ"לן בתיבה זו של שניהם המיותרת: ובעפר . עוד היום ראיתי פה צפת שבונים בעפר מגובל במים במקום טיט: משנה ג רבי יהודה אומר אף זה דר וכו' אלא בעל העליה וכו' . אע"ג דמדהוי...

179

הון עשיר מסכת בבא קמא הקדמה

 קמא מבואר בבמדבר רבא פ' י"ג במאמר שהעתקתי בהקדמתי, שהוא ראש סדר נזיקין:

180

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק א

 משנה א ארבעה . התוספות הרגישו למה לא תנן הכא הן, ומצאו לו דוגמא. אבל בעל עשרה מאמרות נתן טעם לזה בדרך רמז, עיין בספרו (מאמר חקור דין חלק א' פ"ג). ועוד אומר אני, דהכא אע"ג דלא אמרו בפירוש מ"מ רמזו לנו ...

1234567891011121314151617181920