מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 161 - 170

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


161

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ג

 משנה א כנס את תבואתו . של כרם, כן כתב הר"ב. והוא האילן הראשון שנמנה בקרא (דברים ח, ח) סמוך לארץ הראשון, ומסק את זיתיו ו מסק את זיתיו . והוא האילן הראשון שנמנה סמוך לארץ השני (שם). וכנס את קייצו ו כנס ...

162

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ד

 משנה ב ולא את הבור ולא את הדות . תמהני מהתי"ט שהכריע כפירוש הרשב"ם (סד. ד"ה בחפירה וד"ה בבנין) שכתב דבור היינו בחפירה וגם דות, אלא שהדות הוא עשוי בבנין אבנים סביב משא"כ בור שהוא קרקע קשה ומחזיק מים מע...

163

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ה

 משנה ג המוכר את החמור מכר את הסייח . להיות כי לשון חמור הוא זכר, לא ניחא ליה לתנא לשנות בנה, וגם בנו לא רצה לשנות להיות שם זה מורה אף על הנקבה, והכא בנקבה דווקא איירינן כמ"ש הר"ב, משום הכי שנאו התנא ע...

164

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ו

 משנה א רשב"ג אומר וכו' . כתב הר"ב דכלה רשב"ג וחסורי מחסרא. ואין שום דוחק בחסרון זה שהרי דברי רשב"ג לא נזכרו כלל ברישא להפך, אלא אדרבא מדיוקא דרישא שמעינן ממש כדבריו כמ"ש הר"ב וכ"כ רש"י, ולכן אין החסרו...

165

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ז

 משנה ב אם אמר הן חסר הן יתר וכו' . החילוק שרצה לחלק התי"ט בשם התוספות (קד. ד"ה אלא לאו) והרא"ש (שם), בד"ה אם אמר וכו', כדי שלא תקשה משנה זו אמתניתין דלעיל דטרשין (עי' דף קג א). לא ידעתי מי הכריחו לזה,...

166

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ח

 משנה א ואלו נוחלין ומנחילין . ביתור זה רמז לנו התנא ירושת האבי אבות לבני בנים וכל כיוצא בזה וכן איפכא, דלא תנן במתניתין כדי שלא להאריך הרבה, והיינו דתנן ואלו בויו מוסיף על הראשונים, כי האבי אבות הם רא...

167

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ט

 משנה ד האחין השותפין . כן היא הגירסא כמ"ש התי"ט אף בנוסח המשנה שבירושלמי. ואמרינן עלה (ה"ג כח א) ר' חייה רובה אמר סתם אחין שותפין עד ג' דורות, ע"כ. ומראית המדרש (בר"ר פנ"ד ב) שהביא הנמוקי יוסף (סז: מד...

168

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק י

 משנה א מקושר . לפי מה שנראה מלשון הרמ"בם ולשון הר"ב זה צורתו /במקור יש שרטוט/ ולפי זה העדים הם חתומים תחת השיטות כדין חתימת העדים, אלא שבמקום היותם בפנים הם בחוץ, וכל שיטה תופרה עם העד שאצלה מאחוריה, ...

169

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק א

 משנה ד ראה אותם רצים אחר מציאה וכו' . כתב התי"ט בשם הרמב"ם (ה' גזלה ואבידה פי"ז הי"א), דמציאה זו היינו צבי שבור הנזכר אחריה. ותמהני דהכא דהמציאה ידועה דנזכרה במתניתין, מאי היא דקתני [ד]קתני מציאה בלא ...

170

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ב

 משנה א פירות מפוזרים מעות מפוזרות כריכות וכו' . הפסיק במעות בין מיני המאכל, לסמוך מפוזרין למפוזרות: ולשונות של ארגמן . פי' הר"ב, צמר צבוע ארגמן. והוא דהפסיק באניצי פשתן בין גיזי צמר לאלו, יש לומר משום...

1234567891011121314151617181920