מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

הון עשיר מסכת אהלות פרק יא

 משנה ג כפולים זו ע"ג זו וכו' . בבא זו אצטריך לאשמועינן דכשהעליון גבוה מן הארץ פותח טפח אע"פי שהבגדים נתונים תחתיו מביא את הטומאה, והא דקתני אינם מביאות וכו' עד שתהא וכו' סירכא דרישא נקט: משנה ד ומודים...

152

הון עשיר מסכת אהלות פרק יב

 משנה ג היה בו זיז וכו' . כמה קשה עלי פי' הראב"ד על לשון המשנה הזאת, דלפי פירושו היה בו זיז אינו נכון, דה"לל היה על הזיז. ועוד מאי האי דקאמר ר' יהושע רואים את הבטוח כאילו אינו ולכן אין הזיז בטל גביה, מ...

153

הון עשיר מסכת אהלות פרק יג

 משנה א על רוחב הגודל . בהא הידיעה, לרמוז דהרום אצבעים עצמו נמדד ברוחב הגודל, וה"פ רום אצבעים ברוחב הגודל שבו נמדד הרום, כמ"ש התי"ט בשם הרמב"ם והר"ש מהתוספתא: כדברי ב"ש . כבר כתבתי במקום אחר, דכל היכא ...

154

הון עשיר מסכת אהלות פרק יד

 משנה א שלשה נדבכין שהם שנים עשר טפחים . מילתא אגב ארחיה קמל"ן דשיעור נדבך גבהו ד' טפחים, ונפקא מינא למקבל לבנות נדבך: משנה ג מאה אמה . זהו המנין מסויים שאחר שנים עשר, ונקט אמה מפני שהם אותיות מאה:

155

הון עשיר מסכת אהלות פרק טו

 משנה ב השלחן אינו מביא את הטומאה וכו' . מ"ש הר"ב ואם טומאה נמי בתוך הריבוע מבפנים, הרבוע חוצץ ומונע הטומאה מלעבור בחוץ. פי' בשאין לו בחוץ פותח טפח, דכשיש לו גריע משני חדרים והטומאה בפנימי שכלים שבחיצו...

156

הון עשיר מסכת אהלות פרק טז

 משנה ב אחד חדשות ואחד ישנות . הקדים חדשות לישנות מפני שהיו חדשות קודם שהיו ישנות, ולפי זה אין להקשות דהוי זו ואצ"ל זו, והתי"ט הרגיש ולא דקדק בו מאומה: משנה ד אוכל בדמעו . למאן דמפרש תרומה ממש, צ"ל דנק...

157

הון עשיר מסכת אהלות פרק יז

 משנה א במורד . נראה דיותר מרחוק יוליך המחרישה העצם כשהקרקע שוה מכשהוא במורד, דכשהוא במורד מיד נשמט ממנה ומתגלגל למטה עד מקום שימצא מנוח, אבל כשהוא בקרקע שוה אינו נשמט ממנה ובכל עוד שהיא הולכת מגלגלו ע...

158

הון עשיר מסכת אהלות פרק יח

 משנה א כדברי ב"ה . הקדים דבריו לב"ה משום דחביב להו הרבה, כי חדוש גדול יש בהם כנראה לעינים: משנה ג שאינו עושה פירות . נלע"ד דמה טעם קאמר, מה טעם אילן סרק מותר מפני שאינו עושה פירות ומשום הכי אינו מרגיל...

159

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק א

 משנה א זה נותן שלשה וזה נותן וכו' . כתב התי"ט בשם התוספות (ב. ד"ה בגויל) דלא קאמר בגויל ששה טפחים, כדי שלא נטעה לומר ששה לכל אחד, ע"כ. ונראה לע"ד דאי מטעם זה לבד היה יכול לקצר נמי לשונו באמור בגויל נו...

160

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ב

 משנה א ואת הסלעים וכו' וסד בסיד . בנוסח המשנה דבבלי ודירושלמי גרסינן בהך סיפא או סד בסיד, וליכא למימר דטעות נפל בספרים שהרי ה"ג בירושלמי בפירקין (ה"א ג ב) לא יחפור וכו', כיני מתניתא וסד בסיד, אם סד בס...

1234567891011121314151617181920