מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

הון עשיר מסכת אהלות פרק א

 משנה ו אפילו מגוייד . דאינו גוסס. ואפילו גוסס . ואינו מגוייד, ותרי מילי לא זו אף זו קתני:

142

הון עשיר מסכת אהלות פרק ב

 משנה א ומלוא תרוד רקב . משום דבעינן שיהיה ממת שלם אתי שפיר לשנותו קודם השדרה והגלגלת, ולא הוי זו ואצ"ל זו: משנה ג וארץ העמים . סמכו לעצם כשעורה, לרמוז דמשום עצם כשעורה גזרו עליה כמ"ש הרמב"ם שהביא התי"...

143

הון עשיר מסכת אהלות פרק ג

 משנה א הנוגע בכחצי זית . כתב התי"ט בסוף דבור זה בשם מהר"ם, דמדתנן ודבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית, מכלל דלאו רצוצה היא, דאין דבר אחר מאהיל עליו ועל כחצי זית אלא א"כ אינה רצוצה, ע"כ. ולא ידעתי מהו הכר...

144

הון עשיר מסכת אהלות פרק ד

 משנה ב רבי יוסי מטהר . התי"ט הקשה אמאי לא נזכרה פלוגתא זו במשנה דסוף פרקין דלעיל, הואיל ושם נמי הוא הדין. ולעד"נ דנטר ליה עד הכא, לרמוז דגם הוא מודה דסוף טומאה לצאת, אלא דס"ל דיכול לצאת בענין זה בהיות...

145

הון עשיר מסכת אהלות פרק ה

 משנה ג היתה שלימה ב"ה וכו' . משום דלשון היתה שלימה משמע דקאי אקדרה הנזכרת לעיל, ורוצה לגלות לנו דאין זאת הקדרה כמו הנזכרת לעיל דאיירי בכל ענין בין של חבר בין של ע"ה, אעפ"י שהיא מונחת במקום הנזכר לעיל,...

146

הון עשיר מסכת אהלות פרק ו

 משנה ב וכן חבית של גרגרות או קופה של תבן . אשמועינן דינא במאכל אדם ובמאכל בהמה, לאשמועינן דאפילו מאכל אדם חוצץ כי מסריח ואינו ראוי לאדם עוד, ואפילו מאכל בהמה אינו חוצץ בענין זה אלא אם כן מסריח שאינו ר...

147

הון עשיר מסכת אהלות פרק ז

 משנה א ומקומה טפח על טפח . לא קתני ובמקומה, דהוה משמע דבמקומה יש זה השיעור מבלעדה, דהיינו שחלל המקום הריק הוא כשיעור זה, אלא קתני ומקומה דמשמע כל מקומה דבו נכללה הטומאה הוא בשיעור זה, הא קמן הכרח אחד ...

148

הון עשיר מסכת אהלות פרק ח

 משנה א ודלעת יונית . פי' העשב של דלעת יונית, דירקות חמור קאי אף עלה, דאילו דלעת עצמה הרי היא בכלל אוכלים טהורים כל עוד שלא הוכשרה, כגון הכא שהיא מחוברת לקרקע, כדמשמע במשנה ה' ועיין מ"ש שם: משנה ה חוץ ...

149

הון עשיר מסכת אהלות פרק ט

 משנה ו טומאה תחתיה וכו' הכל טמא . איידי דפירט בכוליה פרקין פירט נמי הכא אע"ג דלא אצטריך, וכן לקמן בסוף משנה י"ג ובמשנה י"ד וסוף משנה ט"ז:

150

הון עשיר מסכת אהלות פרק י

 משנה ז שאם תעלה אינה נוגעת וכו' . ארישא דמתניתין היתה נתונה בצד האסקופא קאי, דבתחילה פירט מה דינה באם תעלה והיא נוגעת, והשתא מפרש מהו דינה באם תעלה ואינה נוגעת:

1234567891011121314151617181920