מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

הון עשיר - הקדמה לקדשים

 אלהי הצבאות אהרן יגדל בחכמת הקדשים הוד מעון קדשו ועמוד ששמו בועז כמו מגדל בעת ישרוק הלא תקום במקדשו פירוש אלהי הצבאות אהרן יגדל. כי הוא כהן ולו יאתה עבודת הקדש: בחכמת הקדשים. על שם חכמה זה סדר קדשים. ...

132

הון עשיר - הקדמה לטהרות

 יסוד שורק מלא פום לו פרי דעת ויוסף טהרות על אות ברית קדש בכן אז יהפוך אל חי לתולעת בלבן עז כזיו שדי בכל חדש: פירוש יסוד שורק. אלו ישראל דכתיב (ירמיה ב, כא) ואנכי נטעתיך שורק. והוא יסוד עולם, כי לא נבר...

133

הון עשיר מסכת אבות הקדמה

 אבות יש בו חמש פרקים, כי סדר האבות עד הגיענו לכלל ישראל הם נזכרים בחמשה, אדם נח אברהם יצחק ויעקב, אע"ג דמדינא אין קורין אבות אלא לשלשה כמשא"זל (ברכות טז ב), ומשם ולהלאה נשרשה האומה ישראלית תולדת האבות...

134

הון עשיר מסכת אבות פרק א

 משנה א משה קבל . משה נוטריקון שלו "שם "מם "הא, ושם זה ברבוע הוא בגי' סיני, ובו סוד התורה שבכתב כידוע ליודעי חן. וזה הוא משה קבל תורה מסיני דווקא. קבל תורה . התורה לא קתני, דהוה משמע כל התורה, אלא תורה...

135

הון עשיר מסכת אבות פרק ב

 משנה א מתן שכרן של מצות . השכר שמשלם הקב"ה לעושה מצוה הוא מתן, שאנו חייבין לקיים צויו מפני כמה טובות שגמלנו והקדים לנו קודם שנגיע לכלל מצות, ואף אחר שהגענו לכלל אנשים, כדכתיב (איוב מא, ג. ועי' ויק"ר פ...

136

הון עשיר מסכת אבות פרק ג

 משנה א רמה ותולעה . כמדומה היה לי שרמה נקרא בהיותו קטן, ותולעה בהיותו גדול, וכן כתיב (שמות טז, כ) וירם תולעים. בתחילה וירם (ערש"י שם), והדר היו תולעים, ולא כתיב והתליע רמה. אבל ראיתי אח"כ במסכת דרך אר...

137

הון עשיר מסכת אבות פרק ד

 משנה ו גופו מכובד על הבריות . שהולכים אחריו לשמוע דבריו, כי אומרים שמדקדק בהם כמו שהוא מדקדק בדברי תורה, ואין ראוי לאבד שום דבור מדבורו. אבל המחלל את התורה, שאומר דברה תורה כלשון בני אדם דווקא, כלומר ...

138

הון עשיר מסכת אבות פרק ה

 משנה ד עשר מכות . על סימן י' מכות אלו שהוא דצ"ך עד"ש באח"ב, פירוש התי"ט פירוש אחד ובעיני דחוק מאד. ונלע"ד לפרש, דצך עדש באחב. ופירושו דצך, שמחתך, מלשון דצה וחדוה. עדש, מלשון עדשים. באחב, מלה מורכבת מש...

139

הון עשיר מסכת אבות פרק ו

 משנה א להיות הפרק הזה מסודר אחר מסכת אבות, על כי מצא מין את מינו שגם הוא מדבר מענייני מוסר ודרך ארץ, אע"ג שהוא מן הברייתא ולא מן המשנה, גם אני נשאתי את ידי עליו לחדש בו איזה חדושים כיד ה' הטובה עלי: ב...

140

הון עשיר מסכת אהלות הקדמה

 אהלות יש בו ח"י פרקים, כנגד ח"י מסעות שהנשמה נוסעת בצאתה מהגוף, כדאיתא במאורות נתן אות ח' סי' כ"ד. ועוד רמז לנו דאדם כי ימות עצמו באהל התורה יהיה חי. וע"ד הנסתר אהל נקרא יסוד דבינה, והוא נקרא חי העולמ...

1234567891011121314151617181920