מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

אליהו רבא מסכת פרה פרק ז

 משנה א יחיד כו' ונמלך לקדשן כו' . אע"פ שנמלך לקדשן קידוש אחד אין כשר אלא אחרון שהראשונים ממנו נפסלו במילוי האחרון שהוא מלאכה בין מילוי הראשון ממנו לקידוש: משנה ה ואח"כ מילא את שלו פסול . אבל אם מילא ת...

122

אליהו רבא מסכת פרה פרק ט

 משנה א והטל עולה וחכמים פוסלין . בתוספתא וחכמים אומרים אין הטל עולה אלא מן הפירות בלבד: משנה ד החושב רבי אליעזר אומר פסול . אע"ג דאמר רבי אליעזר אין מחשבה פוסלת בפרה (פ"ד ג') הנ"מ מחשבה דפוסלת בקרבן א...

123

אליהו רבא מסכת פרה פרק י

 משנה א כל הראוי ליטמא מדרס מדף לחטאת . האי מתניתין אכתי לא קמפרשא דין המדף אלא ברישא קא מפרש מאי הוי מדף לחטאת ומאי דלא הוה מדף לחטאת ובמתניתין דבתרה קא מפרש ליה לדין המדף מאי טומאה איכא במדף: מדף לחט...

124

אליהו רבא מסכת פרה פרק יא

 משנה ב כל ספק הטהור לתרומה טהור לחטאת גרסינן: נשפך לחטאת . הואיל ואין בהן קדושה אלא טהרה לכך נשפך: הרפפות . רפפות הן השנויין בפ"ג דזבים שנסטו בזב מחמת שהן רפויין ויש מהן טהורין ויש מהן טמאין כדקתני הת...

125

אליהו רבא מסכת פרה פרק יב

 משנה ב טובל ומעלה כדרכו . ולא חיישינן שמא יספג ויקנח מצדדי הכלי ותנן בסיפא ובלבד שלא יספג: רי"א הזיה ראשונה . דבהזיה ראשונה לא חיישינן שמא יספג קצת דא"נ יספג קצת יבלע באזוב וכי מזה ממי טבילה מזה אבל ב...

126

הון עשיר - הקדמה למשנה

 הקדמה ראשונה אל ישוב דך נכלם. עני ואביון יהללו שמך (תהלים עד, כא). נוכל לומר שפסוק זה, אמרו דוד, כמתחנן על כ"ד תעניות כמנין ד"ך, שהתענו אנשי כנסת הגדולה, על כותבי סת"ום שיקובלו ולא יתעשרו, שאם יתעשרו ...

127

הון עשיר - הקדמה לזרעים

 זרעים יש בו י"א מסכתות, כשתחשוב מעשרות ומעשר שני לשנים. אע"ג דלפי החשבון של ששים מסכתות אינם אלא אחת, וטעם לזה כבר כתבתי בפירוש השיר המתחיל מלכות ששים, ועוד אכתוב מזה בטעם מנין פרקיהם. והנה י"א עם הכו...

128

הון עשיר - הקדמה למועד

 בלי פחד שבא קציר בעת מועד אכול ושתה בכוס יין ובשמאלך כמו יצחק בעת בציר תהא סועד ויראה וימצא אלהים לך: דרך ישר בלי פחד שבא. בלי שתפחד מן השבי, כמו שאירע לבני איוב, שכשהיו אוכלים ושותים כתיב בהו (איוב א...

129

הון עשיר - הקדמה לנשים

 ונשים אם לך יהיו שמח אתם ותפארת ידוד אז בך הולם וגוף קדוש וחוסן יעקב איש תם בך יהיה ולא תהיה כאיש חולם פירוש ונשים על שם סדר נשים: אם לך יהיו שמח אתם. דכתיב (דברים יד, כו) ושמחת אתה וביתך. וביתו זו אש...

130

הון עשיר - הקדמה לנזיקין

 בשוק ימין כמשה תחרוק שן ישועות מנזיקין תחזה סביב אשר נצח למולך ער וגם ישן ידוד עם צבאות רום כבן חביב פירוש בשוק ימין כמשה תחרוק שן. כלומר כמו שזכה משה בחזה התנופה (שמות כט, כו) לחרוק שן דהיינו לאכלו, ...

1234567891011121314151617181920