מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

אליהו רבא מסכת נדה פרק י

 משנה ג רבי יהושע אומר אין להם אלא יום ראשון ושביעי בלבד . קסבר מדאורייתא היא בחזקת טהרה אלא רבנן הוא דגזור ולא גזרו אלא אימים שלא בדקו עצמן מידי דהוה אנזיר שהלך לבית הפרס אין עולה לו אותו היום למנין ו...

112

אליהו רבא מסכת עוקצין פרק א

 משנה ב והעמוד שהוא מכוון כנגד האוכל . השורש העב שהוא באמצע השרשים הדקין והוא מתעקם והולך. וכשהוא נגד האוכל אפילו יבש מצטרף וכשאינו כנגד האוכל לח אינו מצטרף כדקתני סיפא: שורש צנון גדול . שורש גדול של צ...

113

אליהו רבא מסכת עוקצין פרק ב

 משנה א כל זמן שהיא לפני התגר טמאה . דניחא ליה לתגר שיהו אוחזין בכשות כי היכי דלא לטנפי לכשות והוי יד: משנה ב כל הגלעינין מיטמאו' ומטמאות ומצטרפות גרסינן . לפיכך לא גרסינן: ה"ג וכן הסיאה והאזוב והקורני...

114

אליהו רבא מסכת עוקצין פרק ג

 משנה ז קור הרי הוא כעץ לכל דבר כו' . היינו דאמרינן בגמרא דעירובין [דף כח ב] ואע"ג דקלסיה שמואל לרב יהודה הלכתא כוותיה דשמואל משום דסתם מתני' כר' יהודה דאמר קור ה"ה כעץ לכל דבר ואמרינן א"ב ברכה:

115

אליהו רבא מסכת פרה פרק א

 משנה א רמ"א אף בת חמש כשרה והזקנה . גרסינן: שמא תשחיר ושלא תפסל . גרסינן. שמא תשחיר או שמא יארע בה פסול אחר: שלשית . בקמץ: משנה ג כבשים בני שנה . תניא בתוספתא כבשים בני שנה האמור בתורה שס"ה כנגד ימות ...

116

אליהו רבא מסכת פרה פרק ב

 משנה א רבי אליעזר אומר אינה נלקחת מן הכנענים . שנאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך. בני ישראל יקחו אליך ואין העכו"ם יקחו אליך כדאיתא בפסיקתא זוטא: וחכמים מכשירין . דלית להו הך דרשא. והא דלא חשו חכמים לד...

117

אליהו רבא מסכת פרה פרק ג

 משנה א מכל שבע חטאות שהיו שם . גרסינן. והיינו דקתני לקמן לא מצאו משבע וקמ"ל דשבע אינו מעכב דאי לא גרסינן הכא שבע. מאי לא מצאו משבע דקתני בתר הכי שבע מאן דכר שמיה. אלא גרסינן הכא שבע וסתמא כר' מאיר דאמ...

118

אליהו רבא מסכת פרה פרק ד

 משנה א ושלא רחוץ ידים ורגלים . תניא בתוספתא ושלא רחוץ ידים ורגלים פסולה ר"א מכשיר שנאמר בבואם אל אהל מועד ירחצו מים אין קדוש ידים ורגלים אלא לפנים. ושלא בכהן גדול פסולה. תניא בתוס' שרפת הפרה והזאתה בכ...

119

אליהו רבא מסכת פרה פרק ה

 משנה א ר"ש אומר מן הסדר השני . אע"פ שהחבר פותח את הכבשן אינו נוטל אלא מן הסדר השני. דחיישינן אימא הסיט ע"ה את הסדר הראשון וא"נ לא נגע אימא הסיט: רבי יוסי אומר מן הסדר השלישי . דחייש נמי אסדר השני אימא...

120

אליהו רבא מסכת פרה פרק ו

 משנה א לתוך ידו כשר מפני שאי אפשר גרסינן . כלומר שמטה השפופרת לתת האפר ואחר שהטה זקפה בארץ הוי מלאכה ופוסלת אם אחר שהטה השפופרת ונתן האפר מגביהה מעט לתוך ידו כדי שתעמוד מליצא אפר מתוכה כשר מפני שאי אפ...

1234567891011121314151617181920