מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

אליהו רבא מסכת נגעים פרק יג

 משנה ב ר"א אומר בית הבנוי כו' . ר"א אנתיצה קאי דקאמר ת"ק נותץ את שלו ומניח את של חברו ולא קמפליג מידי ואתא ר"א וקאמר בד"א בפתין שהם אבנים קטנים שאין האבן שהנגע בו נכנס לבית חברו אבל נראה בראש שאותו אב...

102

אליהו רבא מסכת נגעים פרק יד

 משנה ב העביר תער על כל בשרו . לאו דוקא כל בשרו אלא מקום כנוס שער ונראה. אבל לא בית הסתרים. אלא איידי דנזיר אינו מגלח אלא שער ראשו קתני הכא במצורע כל בשרו: מנודה מביתו שבעת ימים . שאסור ליכנס לביתו אלא...

103

אליהו רבא מסכת נדה פרק א

 משנה א והמשמשת בעדים . היא הבדיקה שלאחר תשמיש דתנן משמשת בשני עדים אחד לו ואחד לה קתני העד שלה הרי זה כפקידה. והא דקתני עדים קמ"ל אותו העד שלה שבשעת מעשה יש עדים שהוא לאחר תשמיש שיש שני עדים אחד לו וא...

104

אליהו רבא מסכת נדה פרק ב

 משנה ג איזה אחר זמן כדי שתרד כו' . כלומר איזה אחר. אחר זמן שאחר זמן אותו יום טמאים מספק ופטורין מקרבן וקאמר איזה אחר אחר זמן שלא תטמא עוד את בועלה כדי שתרד מן המטה ותדיח פניה וזהו אח"כ שנחלקו עליו ר"ע...

105

אליהו רבא מסכת נדה פרק ג

 משנה ב אדומים . אכולהו אשערה ואקליפה ואעפר ואיבחושים שהיו אדומים: כמין דגים וכו' שיש ארבעה מיני שרצים המפורשין בתורה . שרץ העוף ושרץ המים ושרץ הארץ הן שנים את שפרים ורבים ואת שאינם פרים ורבים כגון תול...

106

אליהו רבא מסכת נדה פרק ד

 משנה א מטמאין משכב תחתון כעליון . אפי' עשר מצעות זו על גבי זו מטמאין המשכב התחתון כעליון ששוכב עליו: מפני שהן בועלי נדות . ובנשואים שנו: והן יושבות על כל דם ודם . ולא קתני שהן. דתרתי קתני מפני שהן בוע...

107

אליהו רבא מסכת נדה פרק ה

 משנה ג מטמא בזיבה וכו' . כאן שנה ג' מיני טומאות טומאת זיבה היוצאת מן הגוף. וטומאת נגעים שעל הגוף וטומאת מת שהיא טומאת מגע: כחתן שלם . שהחתן דרך להתאבל עליו מאד וקאמר שעל התינוק מתאבלין בכל דיני אבלות ...

108

אליהו רבא מסכת נדה פרק ז

 משנה ג מבין ישראל ומבין הכותי' . כלומר כתמים הנמצאים בעיר שישראלים וכותים דרים בה ואין שם נכרים. ר"מ מטמא חוששין שמא של כותים נדות הן שנחשדו הכותים על כתמיהם וחכמי' מטהרים שלא נחשדו הכותי' על כתמיהם ו...

109

אליהו רבא מסכת נדה פרק ח

 משנה א עקבה . הוא כף הרגל הנוגע בקרקע כשעומדת. ופעמים שהוא כנגד המקור כשיושבת וכופשת את רגליה תחתיה ויושבת עליהם הוא כנגד המקור:

110

אליהו רבא מסכת נדה פרק ט

 משנה ה תחת הפנימית . כו'. פריך בגמרא מ"ש רישא דלא מפליג ומ"ש סיפא דקמפליג א"ר אמי במשולבות. ופי' רש"י רישא במשולבות שהן תכופות ודבוקות יחד וסיפא בשאינן דבוקות. ואנן לא מסתבר לן לאפלוגי בכה"ג מאחר דשכב...

1234567891011121314151617181920