מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


91

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ב

 משנה א בגרמוני . זה איש מבני גומר כדאמרינן ביומא גומר זה גרממיא וגרסינן גרמניא וכ"ה בילקוט. והוא שבני נח דרים בג' רוחות העולם שם במזרח יפת בצפון חם בדרום ומפני שהחמה בדרום נמוך הוא מאד בני אדם הדרים ש...

92

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ג

 משנה א הכל מיטמאין בנגעים . ואפילו קטן שנאמר אדם כי יהיה בעור בשרו ואילו נאמר איש הייתי אומר להוציא את הקטן עכשיו שנאמר אדם אפי' קטן במשמע: הכל כשרים כו' אלא כו' בידי כהן . שנאמר ואם בעיניו עמד הנתק ט...

93

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ד

 משנה א יש בשער לבן כו' . שמנה עשר חילוקי טומאה יש כאן שמובדלין השלשה סימני טומאה שער לבן ומחיה ופסיון זה מזה כ"א וא' בששה דברים. בתחלה מובדלין הן ששער לבן מטמא בתחלה והוא שהפכה שהבהרת קדמה ואח"כ הפכה ...

94

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ה

 משנה א ספק שאחרת באה תחתיה . לאו באותו מקום קאמר דא"ל אחרת באה תחתיה הרי היא פשה ומחליט כדתנן לעיל הלכה וחזרה הרי היא כמות שהיתה ואם כשיעור הראשון יסגיר ואם בפשיון יחליט ותנן נמי בפ"ט גבי מי שעלתה לתו...

95

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ו

 משנה ב רבתה הבהרת טמאה . לאו דוקא רבתה אפילו לא רבתה טמאה משום מחיה: משנה ג ר' מאיר מטמא . דחשיב ליה פסיון. ובמחיה פחותה מכעדשה הוא דפליג ר"מ אבל במחיה כעדשה דרישא ל"פ ר"מ. דהתם בכעדשה המחיה סימן טומא...

96

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ז

 משנה א אלו בהרות טהורות כו' . דכתיב אדם כי יהיה בתר לאמר כלומר מן האמירה ואילך יהיה ולא שכבר היה קודם הדבור. וכתיב נגע צרעת כי תהיה באדם ישראל כו' ואמרינן תהיה בשעה שהוא אדם ולא שכבר היה קודם שנקרא אד...

97

אליהו רבא מסכת נגעים פרק ח

 משנה א הפורח כו' . בפורח מן הטמא קתני עד שתתמעט בהרתו מכגריס ובפורח מן הטהור קתני עד שתחזיר לכמות שהיה משום דבפורח מן הטמא דאיטהר ליה בפריחה וחזירה דראשי איברים קמיטמא ליה משום בשר חי וכל זמן שהוא מתג...

98

אליהו רבא מסכת נגעים פרק י

 משנה א דק לקוי קצר . ר"ע דרש נוטריקון דק קצר: משנה ג אחת צהובה ואחת שחורה . לר' יהודה נמי אצטריך כדמשמע בת"כ ואפילו בצומח כדכתב הר"ש: אחת לבנה . דצהוב דקרא דוקא צהוב ושחור דקרא לאו דוקא שחור אלא אפילו...

99

אליהו רבא מסכת נגעים פרק יא

 משנה א אפילו חוט אפילו משיחה כו' . ואע"ג דכל חדא וחדא באפי נפשה לא מטמא בנגעים עורות הים לא מטמאי וחוט ומשיחה נמי לא מטמאי בנגעים עד שיהא בו כדי לארוג שלש על שלש מ"מ הואיל וחבר להן דבר שהוא מקבל טומאה...

100

אליהו רבא מסכת נגעים פרק יב

 משנה א על ארבע קורות . שבולטין ארבע קורות מבנין ועליהם תלוי הבית אינו מטמא בנגעים דלאו מחובר בארץ הוא שתלוי באויר על ד' קורות: על ד' עמודים מטמא . שנעץ ארבעה עמודים בארץ ובנה עליהן הבית מטמא בנגעים דה...

1234567891011121314151617181920