מפרשי המשנה ומדרשי הלכה

מפרשי המשנה ומדרשי הלכה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8869 מקורות עבור מפרשי המשנה ומדרשי הלכה.
להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

אליהו רבא הקדמות הקדמה

 הקדמת ספר אליהו רבא מהגר"א ז"ל לתלמידו הותיק הרבני המופלא ומופלג בתורה ויראה המנוח מהו' מאיר מווילנא בהחסיד המנוח מהו' אליעזר זצ"ל נכדו של הרב החסיד המפורסם המנוח מהו' יהודא אריה זצ"ל אשר מקום מושבם ה...

2

אליהו רבא הקדמות כללי טומאות

 כללי טומאות מספר אליהו רבא מהגר"א ז"ל שנים עשר טומאות הן והן כוללים כל מיני טומאות. ששה טומאות יוצאות מגופו. זב וזבה נדה יולדת מצורע שכבת זרע. שלש טומאות מגע שמטמאין הנוגע בהן במיתתן. מת ונבלה ושרצים....

3

אליהו רבא מסכת אהלות פרק א

 משנה ב כלים הנוגעים במת . הם כמת ולאו דוקא חרב אלא כל הכלים חוץ מכלי חרס הם כמת עצמו כדברי הרמב"ם: משנה ג כיצד ארבעה . הנך תרי תלתא ארבעה כולהו כתיבי. דכתיב וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת וגו...

4

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ב

 משנה א כ"ד דברים מטמאין במת . י"ג מהן מטמאין במגע ובמשא ובאהל. שנים מהן מטמאים במשא ובאהל ואין מטמאין במגע. שבעה מטמאין במגע ובמשא ואין מטמאין באהל. שנים מטמאין במגע ובאהל ואין מטמאין במשא. וכולהו תני...

5

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ג

 משנה א כיצד הנוגע כו' מן הנבלה . כן דרך התנא להתחיל בדבר אחר והדר אמאי דסליק מיניה וכן בהרבה מקומות: הנוגע בכחצי זית ומאהיל על כחצי זית . דכי מאהיל על הטומאה הרי הטומאה עולה עד המאהילו והוי כנוגע בה ו...

6

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ד

 משנה א טומאה שם הבית טמא . ואע"ג דליכא פ"ט ולא אמרינן טומאה רצוצה היא ובוקעת ועולה בוקעת ויורדת ולא לטמא הבית. מידי דהוה אטומאה תחת רגלו דתניא בתוספתא פ"ה טומאה תחת רגלו או ע"ג רגלו והיא רוצצת טומאה ב...

7

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ה

 משנה א תנור שהוא עומד כו' ועינו קמורה לחוץ . שעין התנור מכוסה בנסר ואילו לא היתה מכוסה היתה הטומאה נכנסת דרך העין עכשיו שמכוסה העין התנור והעין ניצולין ומצילין עם דפנות אהלים שעומד בתוך הבית. בש"א הכל...

8

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ו

 משנה א אדם וכלים נעשים אהלים לטמא כו' . אדם וכלים נעשין אהלים להביא את הטומאה אבל לא לחצוץ בפני הטומאה ואפילו הן סומכין את האהל אינן חוצצין בפני הטומאה: ר"א מטהר . משום דאדם טהור קא מסמיך לאהל כדתניא ...

9

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ז

 משנה א כותל שונית טומאה בוקעת כו' . בפרק בתרא דמכילתין תנן איזהו שונית מקום שהיה עולה בזעפו. והכא ה"פ מקום שהים עולה בזעפו וזעפי הים מעלין על שפתו שירטון וחול הרבה עד שהחול והשירטון גבוה ככותל ועשהו ל...

10

אליהו רבא מסכת אהלות פרק ח

 משנה א שיש להן שולים כו' . אין חוצצין עד שיהא בהן כל השלשה שיהא להן שולים ומחזיקות מ' סאה בלח וביבש יהיו מחזיקות כורים שיהא עשוי לקבל שליש בגודש. כדפירש"י בעירובין בכלי שגבהו כחצי ארכו ורחבו כים של של...

1234567891011121314151617181920