טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פ

 א ) מי שברי לו שאינו יכול לעמוד על עצמו מלהפיח עד שיגמור ק"ש ותפלה כתב א"א ז"ל מוטב שיעבור זמן ק"ש ותפלה ולא יתפלל ממה שיתפלל בלא גוף נקי ואם עבר זמן תפלה אנוס הוא ודינו כשכח ולא התפלל שחרית שמתפלל מנ...

82

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פא

 א ) קטן שיכול לאכול כזית ב ) בכדי שיכול גדול לאכול ד' ביצים מרחיקין מצואתו או ממי רגליו: ג ) היה קורא וראה צואה כנגדו ילך ד ) כדי שיזרקנה מאחריו ד"א ואם א"א כגון שיש לפניו נהר או דבר אחר המעכבתו ה ) י...

83

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פב

 לענין צואה כמה תהא לחה ויהא אסור לקרות כנגדה אסיקנא אמר רבא צואה כחרס אסורה מי רגלים כ"ז שמטפיחין א ) פירוש טופח כדי להטפיח כגון שאם מניח ידו עליהם תעלה בה לחות שאם יניחנה על דבר אחר מקבל ממנה לחות וא...

84

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פג

 א ) כשם שאסור לקרות כנגד צואה כך אסור לקרות כנגד בית הכסא אפילו אין בו צואה ודוקא ישן אבל חדש מיבעיא אם מותר לקרות אפילו בתוכו או לא ולא איפשיטא וכתב הראב"ד כיון דלא איפשיטא אזלינן לקולא ב ) דקיימא לן...

85

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פד

 א ) מרחץ חדש שלא רחצו בו מותר לקרות בו ובישן בבית החיצון יש שם ק"ש ותפלה ב ) ומניח תפילין ויש שאילת שלום ובבית הפנימי ג ) הכל אסור וצריך לחלוץ תפילין ובאמצעי יש שאילת שלום ולא ק"ש ותפלה ואינו מניח תפי...

86

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פה

 לא ילך אדם במבואות המטונפות ויניח א ) ידו על פיו א ] ב ) ויקרא את שמע ולא עוד אלא אפילו היה קורא ובא צריך להפסיק ואם לא פסק ג ) עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים בל יחיו בהם ואם ...

87

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פו

 הרוחץ במים סרוחים או במי משרה ששורין בהן פשתן או קנבוס לא יתכסה בהן ויקרא ואסור לקרות כנגדן כמו כנגד הצואה לפניו כמלא עיניו ואחריו ארבע אמות ממקום שכלה הריח:

88

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פז

 א ) גרף של רעי ועביט של מי רגלים הן כצואה לפניו מלא עיניו ולאחריו ד"א ממקום שכלה הריח אפילו אם אין בהם כלום ואפילו אם הטיל בהן מים לא מהני ודוקא אם הן של חרס או של עץ שנבלע בתוכו ומלאין זוהמא אבל אם ה...

89

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן פח

 כל הטמאין קורין בתורה וקורין שמע ומתפללין א ) חוץ מבעל קרי שבא מקלות ראש לכך אסור בד"ת ובק"ש ובתפלה והאידנא שרי ב ) דאמר רב נחמן בר יצחק נהוג עלמא כר"י בן בתירא בד"ת דאמר ד"ת א ] אין מקבלין טומאה ג ) ...

90

טור אורח חיים הלכות תפילה סימן פט

 הלכות תפילה: א ] א ) זמן תפלת השחר מתחיל משעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח שהיא כנגד תמיד השחר ומאותה שעה ואילך הוא זמנה ומ"מ עיקר מצותה עם הנץ החמה אלא שאם התפלל משעלה עמוד השחר יצא ונמשך עד סוף ד' שעו...

1234567891011121314151617181920