טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן ע

 א ) נשים ועבדים פטורין מק"ש וכן קטנים לר"ת דוקא בשלא הגיעו לחינוך ולרש"י אפילו הגיעו לחינוך לא הטילו על אביו לחנכו בק"ש לפי שאינו מצוי אצלו כשמגיע זמן ק"ש בערב או ישן הוא בבקר: ב ) חתן הכונס הבתולה פט...

72

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עא

 א ) מי שמת לו מת שמוטל עליו לקוברו ב ) או אפילו אינו מוטל עליו לקוברו אם הוא מתאבל עליו כמו אחותו נשואה פטור מק"ש ג ) ואפי' אם רוצה להחמיר על עצמו ולקרות אינו רשאי והכי איתא בהדיא בירושלמי ואפילו אם י...

73

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עב

 נושאי המטה וחלופיהן וחלופי חלופיהן בין שלפני המטה בין שלאחר המטה את א ) שלמטה צורך בהן לשאת אותה פטורין ואת שאין למטה צורך בהן חייבין לפיכך אין מוציאין את המת סמוך לקריאת שמע ב ) אם הוא בענין שאין יכו...

74

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עג

 א ) שנים שהיו ישנים במטה אחת לא יחזיר זה פניו לכאן ויקרא וזה פניו לכאן ויקרא אלא א"כ ב ) היה טלית מפסיק ביניהן ואם היה ישן עם אשתו פסק רב אלפס קורא בחזרת פנים אפילו בלא הפסקת טלית ג ) משום דחשיבא כגופ...

75

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עד

 היה ישן בטליתו ואינו יכול להוציא ראשו מפני הצינה חוצץ בטליתו על צוארו וקורא אע"ג דלבו רואה את הערוה קאמר ת"ק דשרי וי"א על לבו דקסברי לבו רואה את הערוה אסור ופסק רש"י כת"ק דלבו רואה את הערוה מותר א ) ו...

76

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עה

 א ) טפח המגולה באשה במקום שדרכה לכסותו ב ) אסור לקרות קריאת שמע כנגדה ג ) אפילו היא אשתו ד ) וכן אם שוקה מגולה אסור לקרות כנגדה ה ) ושער של אשה שדרכה לכסותו אסור לקרות כנגדו ו ) אבל בתולות שדרכן לילך ...

77

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עו

 א ) צואה בעששית מותר לקרות כנגדה אף על פי שרואה אותה: ב ) צואה בגומא מניח סנדלו עליה וקורא דחשיבא כמכוסה ואם היה סנדלו נוגע בה אסור: העבירו צואה לפניו אסור לקרות כנגדה ג ) ופי חזיר כצואה עוברת דמי ואפ...

78

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עז

 מי רגלים אסור לקרות כנגדן עד שיטיל לתוכן. רביעית מים ואז מותר לא שנא ע"ג קרקע או בכלי א ) ובלבד שלא יהא עביט המיוחד להם ב ) לא שנא היו הן בכלי תחלה ונותן מים עליהן ג ) ולא שנא היו המים בכלי תחלה וכתב ...

79

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עח

 היה קורא והתחילו מי רגליו שותתין על ברכיו א ) פוסק עד שיכלו המים ( א ) וחוזר לקרות אפי' ב ) אם יש במים שעל בגדו טופח כדי להטפיח ואם שהה כדי לגמור כולה חוזר לראש ואם לאו חוזר למקום שפסק:

80

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן עט

 א ) ריח רע שיש לו עיקר כגון צואת אדם מסרחת ב ) אם היא מלאחריו צריך להרחיק ד"א ממקום שכלה הריח אפי' אם הוא ג ) תותרן ( ב ) שאינו מריח ד ) צריך להרחיק עד מקום שיכלה הריח למי שמריח ומלפניו צריך להרחיק מל...

1234567891011121314151617181920