טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן ס

 א ) ברכה שנייה פליגי בפתיחתה רב יהודה אמר שמואל אהבה רבה ורבנן אמרי אהבת עולם ופסק רב אלפס כרבנן והגאונים הכריעו לומר שחרית אהבה רבה וערבית אהבת עולם לצאת ידי שניהם וכן נוהגין באשכנז ואינה פותחת בברוך...

62

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סא

 הלכות קריאת שמע: ויקראנה ביראה ובכוונה כתב ר"ע לשוייה איניש לקריאת שמע בכל זמן דקרי לה א ) כפרוטגמא חדשה פירוש פרוטגמא כתב המלך על בני מדינתו שק"ש הוא פרוטגמא דהקב"ה ב ) והכי איתא במדרש א"ר ברכיה מלך ...

63

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סב

 אע"פ שצריך לדקדק באותיותיה קרא ולא דקדק באותיותיה יצא ומ"מ צריך ליזהר לדקדק בהם דאמר רב חמא בר חנינא כל הקורא שמע באותיותיה א ) מצננין לו גיהנם א ] ב ) ונקראת בכל לשון דדרשינן שמע בכל לשון שאתה שומע ו...

64

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סג

 א ) וקורא אותה א ] בין מהלך בין עומד בין יושב ב ) חוץ מפרקדן פי' ששוכב על גביו והרמב"ם ז"ל כתב ג ) בין שפניו למעלה או פניו טוחות בקרקע לא יקרא ואפילו אינו ממש על גביו ד ) אלא מוטה על צדו לא יקרא מפני ...

65

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סד

 א ) קראה למפרע לא יצא כתב הרמב"ם ז"ל בד"א בסדר הפסוקים אבל אם הקדים פרשה לחבירתה אע"פ שאינו רשאי יצא לפי שאינה סמוכה לה בתורה אע"ג דתנן למה קדמה שמע ב ) לוהיה אם שמוע לכתחילה סדרוה לאומרה כן ואף ע"ג ד...

66

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סה

 א ) קראה סירוגין ב ) ג ) אפילו שהה בה כדי לגמור את כולה יצא והוא שלא שהה בינתים מחמת אונס שעכבו מלקרות אבל אם שהה מחמת אונס שלא היה המקום ראוי לקרות או אונס אחר אם הפסיק ושהה כדי לגמור את כולה כשחוזר ...

67

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סו

 א ) בין הפרקים שואל בשלום אדם נכבד מפני כבודו ומשיב שלום לכל אדם ובאמצע אפילו באמצע הפסוק שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד ופירש"י מפני היראה אדם שירא ממנו שמא יהרגנו וכן כתב הרמב"ם ז"ל אנס ולא נהירא ...

68

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סז

 ספק אם קרא שמע או לא א ) חוזר וקורא א ] ומברך לפניה ולאחריה אבל אם יודע שקראה אלא שמסופק אם בירך לפניה ולאחריה אינו חוזר ומברך:

69

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סח

 בענין ההפסקה שמפסיקין בברכות שמע לומר קרוב"ץ ( א ) ראוי היה שלא להפסיק והרמ"ה נשאל על זה והשיב כך ראינו שאסור להפסיק והרי בפי' שנינו ברכות (יא א) במקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך ועוד שנינו (שם מ ב ע...

70

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סט

 תנן בפרק הקורא את המגילה עומד אין פורסין על שמע בפחות מעשרה א ) פירוש אותם שבאו לבה"מ אחר שקראו הצבור שמע אומר קדיש וברכו א ] וברכה ראשונה יוצר אור ולא יותר ופורסין לשון חתיכה כמו פרוסה שאין אומרים אל...

1234567891011121314151617181920