טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נ

 וקבעו לשנות משנת איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל אומר בי"ג מדות אחר פרשת התמיד משום הא דאמר רב ספרא א ) לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד ופריך ומי ידע כמה חיי ומשני לא נצרכה אלא...

52

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נא

 ברוך שאמר וכו' צריך לאומרו בניגון ובנעימה כי הוא שיר נאה ונחמד וכתב בספר היכלות שיש בו פ"ז תיבות ( א )   א ) וסי' ראשו כתם פז וכן הוא נוסח אשכנזים ונתקנה ברכה זו משום הא דאיתא בפרק כל כתבי יהא חלקי עם...

53

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נב

 ואם בא לבהכ"נ ומצא צבור בסוף פסוקי דזמרה על זה שאלו לרב נטרונאי מהו שיתפלל עם הצבור ויאמר פסוקי דזמרה אח"כ א ) והשיב שאינו יכול כי תקנום קודם תפלה אלא אומר ב"ש עד מהולל בתשבחות ואומר תהלה לדוד ומדלג ע...

54

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נג

 א ) ועומד ש"צ ומתחיל ישתבח וצריך שיהיה ש"צ הגון דכתיב נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב ואיתימא רבי אלעזר זה ש"צ שאינו הגון ויורד לפני התיבה ואיזהו הגון זה שהוא ריקן מעבירות ב )...

55

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נד

 א ) ישתבח אינו פותח בברוך לפי שהוא סמוך לב"ש ששניהם נתקנו על פסוקי דזמרה זו לפניהם וזו לאחריהם ופסוקים שביניהם לא הוי הפסק וחותם בא"י מלך מהולל ב ) בתשבחות ואל ההודאות וכו' עד חי העולמים ג ) ואז עונין...

56

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נה

 א ) ואומר קדיש וא"א אותו בפחות מעשרה דכל דבר שבקדושה כגון קדיש וברכו וקדושה א"א אותו בפחות מעשרה. ב ) ומיהו אם התחילו בעשרה ויצא אחד מהם ג ) גומר הקדיש או הקדושה ואלו היו"ד צריך שיהו כולם בני חורין ד ...

57

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נו

 יתגדל ויתקדש הוסד על פי המקרא והתגדלתי והתקדשתי האמור במלחמת גוג ומגוג שאז יתגדל שמו של הקב"ה דכתיב (זכריה יד) ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד: שמיה רבא יש מפרשים שם יה רבא שאנו מתפללין על שם יה שאינו ...

58

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נז

 ואומר ש"צ ברכו את ה' המבורך ועונין אחריו ברוך ה' המבורך לעולם ועד כתב הרב ר"מ מרוטנבורג שאין צריך ש"צ לחזור ברוך ה' המבורך אבל הר"ר יהודה ברצלוני כתב שצריך לחזור ברוך ה' המבורך: ונוהגין בכל המקומות שא...

59

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן נח

 וקורין ק"ש ומברכין שתים לפניה ואחת לאחריה א ) ובערב שתים לפניה ושתים לאחריה וסמכום על פסוק (תהלים קיט) שבע ביום הללתיך על משפטי צדקך והוא שיגיע זמנה מאימתי זמנה משיראה חבירו הרגיל עמו קצת מרחוק ד"א וי...

60

טור אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן נט

 ברכה ראשונה בא"י אמ"ה יוצר אור ובורא חשך ותקנו לומר ובורא חשך א ) כדי להזכיר מדת לילה ביום ומדת יום בלילה וחותם בא"י יוצר המאורות ב ) ואם טעה ואמר בא"י אמ"ה אשר בדברו מעריב ערבים א ] ג ) ונזכר מיד ואמ...

1234567891011121314151617181920