טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן מ

 א ) אסור לתלות תפילין בין ברצועה בין בבתים אבל מותר לתלותן בכיסן. בית שיש בו תפילין אסור לשמש בו מטתו עד שיוציאם או שיניחם בכלי תוך כלי ב ) והוא שאין השני מיוחד להם שאם הוא מיוחד אפילו מאה חשובין כאחד...

42

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן מא

 א ) הנושא משוי של ארבע קבין בראשו ותפילין בראשו אם נדחקות מפני המשאוי אסור ואם לאו מותר המוציא זבל בראשו אסור לו להניח תפילין בראשו שכח שהיו בראשו אפילו אם ירצה לסלקן לצדדין אינו רשאי אלא יקשרם בזרועו...

43

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן מב

 א ) אסור לשנות תפילין של ראש לעשותן של יד ואפילו ליקח רצועה מהם וליתן בשל יד אסור אבל משל יד לשל ראש מותר לשנות ב ) ואם היו חדשים שלא הניחן עדיין מותר לשנות אפילו משל ראש לשל יד סודר דאזמניה למיצר ביה...

44

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן מג

 א ) אסור ליכנס לבית הכסא קבוע להשתין ב ) בתפילין שבראשו גזירה שמא יעשה בהן צרכיו ובבה"כ עראי ג ) מותר להשתין בהן כשהן בראשו אבל אם אוחזן בידו ד ) אסור להשתין בהן מעומד אפילו אם תפש אותם בבגדו ה ) מפני...

45

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן מד

 א ] א ) אסור לישן בהם אפי' שינת עראי כשאוחזן בידו אבל כשהן בראשו פורס עליהם סודר וישן בהם שינת עראי ולא חשיב היסח הדעת אלא כשהוא עומד בשחוק ובקלות ראש ב ] ב ) והרמב"ם ז"ל כתב דאפילו שינת קבע כשהם בידו...

46

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן מה

 אסור ליכנס בהן לבה"ק או לתוך ד"א של מת כשהן בראשו ב ) בבית המרחץ בבית החיצון יכול להניחם לכתחילה ובבית האמצעי אין יכול להניחם לכתחילה אבל אם היו בראשו אין צריך לחלצן ובבית הפנימי אפילו היו בראשו צריך ...

47

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מו

 הלכות ברכות השחר: א ) ואחר שיניח תפילין יסדר הברכות שתקנו על סדור העולם והנהגתו ואע"ג דמלישנא דגמרא משמע שצריך לומר כל אחת ואחת בשעתה דהכי גרסינן בברכות פרק הרואה כי מתער משנתיה לימא אלהי נשמה וכו' ( ...

48

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מז

 ברכת התורה מאד צריך ליזהר בה כדאיתא בנדרים א ) בפרק אלו נדרים מפני מה תלמידי חכמים אין מצויין לצאת מבניהם תלמידי חכמים רבינא אמר ב ) מפני שאין מברכין בתורה תחלה דאמר רב יהודה א"ר מאי דכתיב מי האיש החכ...

49

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מח

 וקבעו לקרות פרשת התמיד ( א ) כדאי' במדרש בזמן שאין בהמ"ק קיים מה תהא עליהם אמר לו כבר הקדמתי להם סדר הקרבנות כ"ז שעוסקין בהן מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ובסידור ר"ע כתוב א ) פרשת ברכת כהנים אחר ...

50

טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מט

 ומה שקורין פרשת התמיד על פה וכן פסוקי דזמרה א ) אע"ג דקי"ל דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה ( א ) כתב דודי הרב רבי חיים ז"ל כל דבר שרגיל ושגור בפי כל ( ב ) אין בו משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאו...

1234567891011121314151617181920