טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן ל

 א ) זמן הנחתן בבוקר משיראה חבירו הרגיל עמו קצת ברחוק ד' אמות ויכירנו אע"ג דקיי"ל לילה זמן תפילין הוא אלא שאין מורין כן היינו לענין שאם היו בראשו וחשכה שא"צ לחלצן אבל לכתחלה אין להניחן א ] קודם הזמן הז...

32

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן לא

 שבת ויו"ט א ) לאו זמן תפילין הן ב ) וחולו של מועד יש מסתפקין בו אם הוא זמן תפילין ומניחין אותן בלא ברכה וא"א ז"ל היה מניחן ומברך עליהם:

33

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן לב

 מצות תפילין שיכתוב ארבע פרשיות שהן קדש לי כל בכור עד למועדה מימים ימימה והיה כי יביאך עד כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים ופרשת שמע עד ובשעריך ופ' והיה אם שמוע עד על הארץ א ) כל אחת ואחת בקלף לבדה ב ) וי...

34

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן לג

 ואם נתקלקל העור של שתי בתים מבתי הראש זה אצל זה א ) אם התפילין חדשים פסולין ואם הם ישנים כשרים כל זמן שעור מושב הבתים קיים ואיזו הם חדשים כל זמן שאם היו מושכין אותם בעור הרצועות הבית מתפשט ונפתח נקרא ...

35

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן לד

 א ] א ) סדר הנחתן בבתים לרש"י קדש משמאלו של המניח בבית החיצון ואחריו והיה כי יביאך בבית השני ובבית השלישי שמע ובבית הרביעי שהוא בית החיצון לימינו והיה אם שמוע ולר"ת הוא הסדר קדש משמאלו ואחריו בבית השנ...

36

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן לה

 נהגו במנין השיטין על פי הקבלה לכתוב בשל יד שבע שיטין בכל פרשה ופרשה ובשל ראש ד' שיטין ואם שינה לא פסל ואלו הן א ) ראשי שיטין בשל יד וידבר את היום יוצאים לתת חג ההוא תורת: בשנייה והיה רחם בשה לאמר כי ה...

37

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן לו

 אלו האותיות שצריך לדקדק בכתיבתן שבקל אדם טועה בהם האל"ף צריך ליזהר בנקודה שעליה שהיא כעין יו"ד שתגע בה ( א *) וכן כל האותיות צריכות להיות גולם אחד א ] לכך צריכות כולן ליגע כגון הנקודה בשי"ן ובעי"ן ומה...

38

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן לז

 גדולה ( א ) מצות תפילין א ) שכל המניחן מאריך ימים שנאמר ה' עליהם יחיו ב ) ואמר רבא כל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא ק"ש ומתפלל מובטח לו שהוא בן העוה"ב ואמר אביי מערב אני בו שאין אש של גיהנם שולט בו...

39

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן לח

 א ) חולה מעים ב ) ונשים ועבדים פטורין ג ) אבל ביום הראשון פטור מכאן ואילך חייב אפילו באו פנים חדשות. תשעה באב חייב בהן: ד ) חתן ושושביניו וכל בני חופה פטורין מתפלה ותפילין וחייבין בק"ש ה ) וכותבי ספרי...

40

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן לט

 א ) תפילין שכתבן עבד או אשה או קטן עו"ג א ] וישראל מומר פסולין וכל הפסול לכתבן ב ] פסול בכל תיקון עשייתן ב ) ג ] כתבן אפיקורס ישרפו נמצאו ביד אפיקורס ואין ידוע אם כתבן או לאו יגנזו ד ] ביד עו"ג כשרים ...

1234567891011121314151617181920