טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים

טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 54712 מקורות עבור טור שולחן ערוך מפרשים וחיבורים.
להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן כ

 א ] הלוקח טלית מצוייצת מישראל א ) או מתגר א"י כשירה אבל אם לקחו מהא"י שאינו תגר פסולה ואין מוכרין טלית מצוייצת לא"י:

22

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן כא

 א ] ציצית אין בהם משום קדושה דתשמישי מצוה הן א ) ויכול לזורקן וליכנס בהן לבית הכסא ויראה דאפילו בעודן במצותן מותר להשתמש בהן אבל בשאלתות כתב בפרשת שלח לך אסור לבני ישראל למיעבד צרכיהן במידי דעביד למיפ...

23

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן כב

 א ) העושה ציצית לעצמו מברך שהחיינו נתעטף בו מברך להתעטף בציצית:

24

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן כג

 א ) ההולך בבית הקברות צריך להגביה הציצית שלא יהא נגרר על בה"ק כדאיתא בברכות ר' חייא ור' יונתן הוו אזלי ביני קברי הוה שדיא תכלתא דרבי יונתן עלויה קברי א"ל דלייה דלא לימרו למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין ...

25

טור אורח חיים הלכות ציצית סימן כד

 אע"פ שאין אדם חייב לקנות טלית בת ארבע כנפות כדי שיתחייב בציצית אלא דוקא אם רוצה להתכסות בטלית בת ד' כנפות חייב להטיל בה ציצית מ"מ טוב ונכון להיות כל אדם זהיר וזריז במצות ציצית שיהיה לו בגד קטן מצוייץ ...

26

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן כה

 הלכות תפילין: א ) ואחר שנתעטף בציצית יניח תפילין מיד כדי שיהו מצויין לו בשעת ק"ש ותפלה דאמר רבי יוחנן ב ) הרוצה לקבל עליו עול מלכות שמים שלימה יפנה ג ) ויטול ידיו ויניח תפילין ד ) ויקרא ק"ש ויתפלל ואמ...

27

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן כו

 א ) ואם אין לו אלא אחת בין של ראש בין של יד מניחה ומברך עליה שכל א' מצוה בפ"ע היא ומברך על של יד כשהיא לבדה אח' ועל של ראש כשהיא לבדה שתים א ] ב ) ואפ' אם יש לו שתיהם ויש לו שום אונס שאינו יכול להניח ...

28

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן כז

 א ) מקום הנחתן של יד בזרוע שמאל ב ) בגובה הבשר שבפרק ג ) שבין הקנה לכתף ד ) ויטה אותה מעט לצד ימין בענין שכשיכוף זרועו למטה יהיו כנגד לבו א ] ה ) ולא יהא דבר חוצץ ביניהם לבשרו ב ] ו ) ואטר יד ימינו מנ...

29

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן כח

 א ) וימשמש בהן כל שעה וימשמש בשל יד תחלה ב ) ואח"כ בשל ראש וכשיסירן יסיר של ראש תחלה ויניחם בתיקן ואח"כ יחלוץ של יד ויניחן עליהם בענין שכשיבא להניחן שימצא של יד תחלה ויניחן:

30

טור אורח חיים הלכות תפילין סימן כט

 ולא יברך אקב"ו לשמור חוקיו ( א ) כשמסירן א ) שאין הלכה כבני מערבא שהיו מברכין לשמור חוקיו בשעת הסרתן מפני שסוברין לילה לאו זמן תפילין הוא ודורשים אותו מושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה שדורשין י...

1234567891011121314151617181920